نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه 14 تا 35 )

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه‌های آسمان چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران از کتاب پرتکرار انتخاب شده است.

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه 14 تا 35 )

نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان چهارم دبستان صفحات 14 تا 35

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تستی درس هدیه های آسمان چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران از کتاب پرتکرار انتخاب شده است.
1- سوالات تستی  مهم برای آزمون
2- پوشش دهی مطالب
برای دیدن صفحه ی درس های چهارم دبستان کلیک کنید.

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه 14 تا 35 )

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه 14 تا 35 )

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه 14 تا 35 )

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه 14 تا 35 )

نمونه سوال تستی هدیه‌های آسمان چهارم دبستان(صفحه 14 تا 35 )


فایل های ضمیمه