فیلم تحلیل سؤالات آزمون 24خرداد 98 دروس تخصصی انسانی

در این فیلم ها، سوالات آزمون 24خرداد 98 ، دروس تخصصی رشته انسانی حل شده اند:

فیلم تحلیل سؤالات آزمون 24خرداد 98 دروس تخصصی انسانی

در این فیلم ها، سوالات آزمون 24 خرداد 98 (جامع دوم) ، دروس تخصصی رشته انسانی توسط مسؤولین درس و طراحان سؤال تحلیل شده اند؛ سعی شده است در هر سؤال، نکات مهم مربوطه نیز تشریح شود:


ریاضی: محمد بحیرایی

مدرس ریاضیات، مسؤول درس و طراح سؤال درس ریاضی


اقتصاد: سارا شریفی

مدرس اقتصاد، مسؤول درس و طراح سؤال درس اقتصاد


ادبیات تخصصی (تاریخ ادبیات، سبک‌شناسی و آرایه): حمید محدثی

مدرس ادبیات، رتبه 48 کنکور، مسؤول درس ادبیات تخصصی


 ادبیات تخصصی (موسیقی شعر): نسرین حق‌پرست

مدرس ادبیات، رتبه 42 کنکور، مسؤول درس ادبیات تخصصی


عربی اختصاصی: سید محمدعلی مرتضوی

مدرس عربی، رتبه 41 کنکور، مسؤول درس عربی


فلسفه و منطق: رضا آقاجانی

مدرس فلسفه و منطق