در ذهن افراد موفق چه می‌گذرد؟

موفقیت افراد را می‌توان مفهومی دووجهی دانست. وجه اول آن، اتفاقات عینی و میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر محیط اطراف است.

در ذهن افراد موفق چه می‌گذرد؟

موفقیت افراد را می‌توان مفهومی دووجهی دانست. وجه اول آن، اتفاقات عینی و میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر محیط اطراف است. در این بخش می‌توانید رفتار افراد و نتیجه‌ای را که از این رفتارها می‌گیرند، ببینید و ارزیابی کنید. وجه دیگر این مفهوم، وجه درونی آن است. موفقیت افرادِ پیشرو، از درون آن‌ها سرچشمه می‌گیرد؛ از مرکز فرماندهی برنامه‌های موفقیت‌آفرین. ذهن‌ افراد موفق، رازهایی شنیدنی با خود دارد.

ذهن فرد موفق، در چهارچوب زمانی معین، محل استراحت خود را ترک می‌کند. روز را با انگیزه آغاز کرده و دورنمای کلی فعالیت‌های روزانه را در قالب برنامه‌ریزی میان‌مدت در مقابل خود دارد. اهمیت شروع خوب و به‌موقع فعالیت‌های روزانه را درک می‌کند و همه‌ی موانع موجود را که باعث شروع کسالت‌بار خواهد شد، کنار می‌زند.

فعالیت‌های میان‌برنامه‌ای در نمای کلی برنامه‌های روزانه قرار دارد. این فعالیت‌ها معمولاً با تخمین زمانی دقیقی در موعد خود به سرانجام می‌رسند. ذهن برترْ پازل بزرگ موفقیت را بر مبنای تصویر نهایی ترسیم می‌کند. همین عامل، کلیدی برای کنترل چالش‌های بالقوه می‌شود و مقابله با آن‌ها را دقیق‌تر می‌کند؛ چراکه راهکارهای برآمده از این ذهن، برنامه‌های موفقیت‌آفرین را در بلندمدت محقق می‌سازد.

ذهن برتر همواره انگیزه‌‌ی اولیه را بازیابی می‌کند. این همان قوای نامحدودِ پیشرانِ موفقیت است.

ذهن زیبای موفق، زمان‌های مهمی از مجموع برنامه‌ها را برای ارزیابی فعالیت‌ها در نظر می‌گیرد و در این ارزیابی، سخت‌گیرانه عمل می‌کند؛ چراکه به نتایج آن برای پیشرفت دائمی و برطرف‌کردن نقاط ضعف نیاز دارد.

ذهن افراد موفق، آرامش را نیز همچون انگیزه تا حد بسیاری، درونی می‌کند و با تمرکز بر داشته‌های موجود و نقاط قوت، به آینده امیدوار خواهد بود.


منبع :