گزیده‌ای از خدمات شادروان دکتر محمدرضا حافظی (فیلم)

گزیده‌ای از خدمات دکتر محمدرضا حافظی رئیس فقید جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در قالب فیلمی کوتاه می‌بینیم.

گزیده‌ای از خدمات شادروان دکتر محمدرضا حافظی (فیلم)

گزیده‌ای از خدمات دکتر محمدرضا حافظی رئیس فقید جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در قالب فیلمی کوتاه می‌بینیم.

این فیلم در وبسایت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منتشر شده است.

دکترمحمدرضا حافظیفایل های ضمیمه

گزیده‌ای از خدمات شادروان دکتر محمدرضا حافظی (فیلم)