خلاصه ای از نکات مهم زیست شناسی آزمون‌های جمع بندی کتاب زرد

خلاصه ای از نکات مهم زیست شناسی آزمون‌های جمع بندی کتاب زرد پایه دوازدهم تجربی (از آزمون 1 تا آزمون7)- به کوشش مهدیه عرب - قابل مشاهده در لینک بالا

خلاصه ای از نکات مهم زیست شناسی آزمون‌های جمع بندی کتاب زرد

خلاصه ای از نکات مهم زیست شناسی آزمون های جمع بندی کتاب زرد پایه دوازدهم تجربی(از آزمون 1 تا آزمون7) - به کوشش مهدیه عرب 

فصل گوارش :لایه های گوارش از خارج به داخل شامل لایه بیرونی ،ماهیچه ای ،زیرمخاطی و مخاطی می باشد.

تری گلیسرید ها همراه با پروتین و سایر لیپیدها به مویرگ لنفی می ریزند.

منحنی قلب در کتاب زیست دهم صفحه 71 کتاب درسی ( مرتبط با سوال 1401 صفحه 251 کتاب زرد) :نوار قلب یا ECGشامل سه موج P ,  QRS  و T  می باشد.

موج P : نقش ثبت پیام التریکی ارسال شده به یاخته ماهیچه ای را برعهده دارد.

موج QRS:ثبت پیام وارد شده به گره دهلیزی بطنی را برعهده دارد.

موج T:خارج شدن پیام الکتریکی از یاخته باعث ثبت این موج می شود.

نکته مهم :کاهش QRS ممکن است نشانه سکته قلبی باشد.

تخمیر روش تامین انرژی در صورت نبود اکسیژن است و دو نوع تخمیر داریم که شامل تخمیر الکلی و لاکتیکی می باشد.

عامل انتقال صفات در باکتری استرپتوکوکوس و جایگاه تشخیص آنزیم بخشی از دنا است.

حفظ شکل کروی چشم بر عهده زجاجیه می باشد.  (شکل ساختار چشک در زیست یازدهم صفحه 23)

ماهیچه های صاف عنبیه تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک وپاراسمپاتیک باعث گشاد( در نور کم ) و تنگ ( در نور زیاد ) شدن سوراخ مردمک می شود.

ویتامین مورد نیاز برای ساخت ماده حساس به نور ویتامین A  می باشد.

انواع بیماری های چشمی شامل پیرچشمی ، نزدیک بینی و دور بینی می باشد.

نکته مهم : تغییر همگرایی عدسی نیز می تواند باعث نزدیک بینی و دوربینی شود.

انواع لنفوسیت شامل B و T می باشد و پلیمر تولید شده توسط هر دو لنفوسیت مستقیم به آنتی ژن متصل میشود ( سوال تالیفی 1416 صفحه 217)

نکاتی در ارتباط با عملکرد برخی از هورمون ها : گلوکاگون سبب افزایش قند خون میشود که در پاسخ به کاهش قند خون ترشح میشود که از طریق تجزیه گلیکوژن ( انسولین گلوکز را جذب و به صورت گلیکوژن ذخیره می کند) سبب افزایش قند خون میشود.

نکته مهم این است که در افراد طبیعی با افزایش قندخون انسولین نیز افزایش می یابد.

(آزمون 3 و 4  سوالات 1755 و 1585)

اکسین محرک رشد است که سبب افزایش طولی گیاه میشود.

سیتوکینین سبب تقسیم یاخته ای میشود.

و آزادسازی آنزیم های گوارشی دانه برعهده جیبرلین می باشد.

بازدارنده های رشد گیاهان شامل اتیلن و آبسزیک اسید می باشد.

جهت مرور کامل هورمون های گیاهی به سوال 1765 کتاب زرد صفحه 283 مراجعه کنید.

چرخه کالوین: ساخته شدن قند در چرخه ای به نام چرخه کالوین انجام می گیرد .این چرخه مستقل از نور می باشد اما انجام آن وابسته به ATP  و NADPH حاصل از واکنش های نوری می باشد.

برای تولید یک مولکول ATP، 18 تا مولکول آب مصرف میشود.

جانور با کسب تجربه موجب تغییر رفتار میشود که این تغییر نسبتا پایدار که در اثر تجربه بدست می آید یادگیری نام دارد.

شرطی شدن کلاسیک  زمانی موجب بروز پاسخ میشود که با یک محرک طبیعی همراه شود.

یادگیری با آزمون و خطا شرطی شدن شدن کلاسیک نام دارد.


مهدیه عرب پشتیبان مقطع دوازدهم تجربی

با تشکر