10 سوال زیست‌شناسی دوازدهم -کتاب زرد ده مجموعه رشته تجربی

10 سوال زیست‌شناسی دوازدهم -کتاب زرد ده مجموعه رشته تجربی- به کوشش لیلا ملکان - قابل مشاهده در لینک بالا

10 سوال زیست‌شناسی دوازدهم -کتاب زرد ده مجموعه رشته تجربی

سوال 1057صفحه 149

سوال مرتبط با عملکرد دستگاه گوارش می باشد گزینه های 1،2،3 را به عنوان گزینه صحیح یاد بگیرید.و به این نکته مهم توجه کنید که تری گلیسرید ها به مایع بین یاخته ای وارد و سپس وارد مویرگ لنفی میشوند.

سوال 1060صفحه 149

در این تیپ سوالات باید گزینه ها را با دقت بالاتری خونده شود و ضمن اینکه حرکت هوای تنفسی در پرندگان و حشرات دو طرفه میباشد.

ساختار ساده تنفسی پوست است که در دوزیستان هم دیده میشود که دارای ماده لغزنده هستند که باعث رطوبت سطح پوست آنها میشود.

سوال 1075 صفحه 151

تست جامع از نقش هورمون ها می باشد و طراح تعداد گزینه های صحیح را میخواهد و نکات مهم این سوال :عدم ترشح هورمون ضد ادراری در بدن سبب دفع زیاد ادرار میشود که بیماری دابت بی مزه را ایجاد می کند.

در دیابت نوع 1 ترشح انسولین نداریم یا به اندازه کافی نمیباشد.

افزایش آلدوسترون سبب بالا رفتن بازجذب سدسم و آب می شود که افزایش فشار خون را در پی دارد.

سوال 1082صفحه 152

بررسی گزینه 1 گاهی زنبور عسل ماده به تنهایی تولید مثل میکند و بکرزایی نام دارد.

فرآیند میوز را در تولیدمثل جنسی داریم .

سوال 1098 صفحه 154

بررسی دو گزینه اشتباه الف و ب :منبع تامین الکترون در باکتری های گوگردی H2S می باشد.

گزینه ب شامل همه موجودات نمی باشد به عنوان مثال سیانو باکترها برای تامین مواد الی خود به سایر موجودات نیازمند هستند.

سوال 1101صفحه 154

لازمه پاسخ گویی به این سوال دانستن جنس هر کدام از موارد ذکر شده می باشدبه عنوان مثال هلیکاز آنزیم است و دارای توالی آمینواسیدی می باشد.

سوال 1235 صفحه 182

آمونیاک به دلیل سمیت باید از بدن دفع شود که با تجزیه و تبدیل به اوره از طریق ادرار دفع میشود بنابراین بیشترین ماده دفعی بدن انسان اوره باشد.

تجزیه آمونیاک در کبد صورت می گیرد.

ماده دفعی دیگر اوریک اسید میاشد.

سوال 1240صفحه 183

هدایت پیام توسط نورون حسی و حرکتی و دو نورون رابط صورت می گیرد.و رابط بین نخاع قرار می گیرد ( رد گزینه 4)

عملکرد هر کدام از نورون ها یاد گرفته شود.

سوال 1248صفحه 184

نکات مهم مربوط به سوال:

شروع تقسیم در سلول های یوکاریوتی با میتوز میباشد و با سیتوکینز به پایان می رسد.

در تقسیم میتوز رشته های دوک به کروموزوم متصل می باشند.

پوشش هسته در مرحله پروفاز از بین میره و دوباره در مرحله تلوفاز شکل می گیرد.

ممکن است بعداز تقسیم هسته ،تقسیم سیتوکینز صورت نگیرد و سلول چند هسته ای شکل بگیرد.

سوال 1251صفحه 185

سوال مرتبط با گردش خون موجودات مختلف میباشد که خون سرخرگ جنین انسان همانند سرخرگ شکمی ماهی تیره است.لیلا ملکان پشتیبان مقطع دوازدهم و فارغ التحصیل تجربی