ویژگی آزمون 24 خرداد چهارم ریاضی (آزمون جامع دوم)

ویژگی آزمون 24 خرداد چهارم ریاضی (آزمون جامع دوم)...

ویژگی آزمون 24 خرداد چهارم ریاضی (آزمون جامع دوم)

فارغ التحصیلان عزیز سلام.

ویژگی آزمون 24 خردادفارغ التحصیلان ریاضی (آزمون جامع دوم) به پیوست ارسال گردید.

ویژگی آزمون 24 خرداد چهارم ریاضی (آزمون جامع دوم)

موفق باشد.