کنکور 98

خلاصه نکات درس تاسیسات ساختمان - فصل اول - قسمت اول

خلاصه نکات درس تاسیسات ساختمان - مبحث مفاهیم و کمیت‌های الکتریکی - منطبق با مباحث آزمون 7 تیر یازدهم و دوازدهم رشته‌ی معماری

خلاصه نکات درس تاسیسات ساختمان - فصل اول - قسمت اول

مفاهیم و کمیت‌های الکتریکی - قسمت اول


توليد انرژي الكتريكي:

انرژي الكتريكي كه، در نيروگاه توليد مي‌شود، نيازمند انرژي مكانيكي است كه بتواند مولدها را به حركت درآورد، اين انرژي مكانيكي از طريق نيروي آب، بخار آب و نيروي يك موتور احتراقي تامين مي‌شود.

 انواع روش‌هاي توليد انرژي الكتريكي:

1- با استفاده از انرژي آب:

نيروي آب جمع شده در پشت سد باعث چرخاندن توربين و مولد  ايجاد برق مي‌شود.

2- با استفاده از سوخت:

انرژي حرارتي حاصل از سوختن گاز بخار شدن آب در يك ديگ بخار  چرخاندن توربين  حركت مولد ايجاد برق مي‌شود.

3- با استفاده از انرژي نو:

انرژي نو(سانا)، شامل دو روش است:

1-3- انرژي خورشيدي:  با استفاده از باطري خورشيدي يا سلول خورشيدي

نكته: در اين روش نياز به دستگاه متحرك (نيروي مكانيكي) نيست، و انرژي خورشيدي مستقيماً به انرژي برق تبديل مي‌شود و به محيط‌زيست آسيب نمي‌رساند.

نكته: نمونه‌هاي كاربرد آن، در باطري ماشين حساب و روشنايي چراغ معابر ديده مي‌شود.

2-3-  انرژي باد چرخاندن توربين  حركت مولد  ايجاد برق

نكته: اين روش در محل‌هايي قابل استفاده است كه در تمام فصول، باد بوزد. مانند: منجيل در استان گيلان

سعید کمالو