مجموعه نکات جمع بندی کنکوری درس فیزیک

مجموعه نکات جمع بندی کنکوری درس فیزیک گردآوری شده توسط محمد اکبری

مجموعه نکات جمع بندی کنکوری درس فیزیک

کنکوری ها سلام.

مجموعه نکات جمع بندی درس فیزیک جهت آمادگی کنکور به پیوست ارسال گردید.

گردآورنده: محمد اکبری

آدرس کانال دوازدهم ریاضی: https://t.me/riyazikanoon