برترها در نوبت اول به کدام بخش‌های دروس عمومی پاسخ نمی‌دهند؟

اولین روش در مدیریت زمان در آزمون‌ها ، روش ضربدر و منفی می‌باشد.در این روش شما همه‌ی سوال‌ها را یک بار بررسی می‌کنید و به همه‌ی سوال هایی که بلد هستید و می‌توانید در زمان پیش فرض پاسخ دهید ، جواب می

برترها در نوبت اول به کدام بخش‌های دروس عمومی پاسخ نمی‌دهند؟

اولین روش در مدیریت زمان در آزمون ها ، روش ضربدر و منفی می باشد.در این روش شما همه ی سوال ها را یک بار بررسی می کنید و به همه ی سوال هایی که بلد هستید و می توانید در زمان پیش فرض پاسخ دهید ، جواب می دهید. هم اکنون اکثر دانش آموزان با انواع سوال هایی که در هر درس آزمون گرفته می شود آشنا هستند . بنابراین می توانید تشخیص دهید که کدام سوال ها را در نوبت اول کنار بگذارید و در نوبت دوم ( یعنی در پایان آزمون ) پاسخ دهید.

برای اینکه بدانید دانش آموزان ترازهای مختلف در دروس عمومی ، چه بخش هایی را از قبل مشخص کرده و در نوبت اول به آنها پاسخ نمی دهند ، در آزمون 17 خرداد 3 سوال زیر از کلیه کنکوری ها برای دروس ادبیات ، عربی و زبان پرسیده شده است:

در درس ......... كدام نوع سوال ها را ممكن است در نوبت اول جواب ندهيد و براي نوبت دوم بگذاريد؟

در جدول زیر چگونگی پاسخ ترازهای مختلف به این سه سوال را مشاهده می کنید:

برترها در نوبت اول به کدام بخش‌های دروس عمومی پاسخ نمی‌دهند؟

برترها در نوبت اول به کدام بخش‌های دروس عمومی پاسخ نمی‌دهند؟

برترها در نوبت اول به کدام بخش‌های دروس عمومی پاسخ نمی‌دهند؟

ادبیات: همان طور که در جدول درس ادبیات قابل مشاهده است ، 30 درصد از کنکوری ها بخش آرایه های ادبی را در نوبت اول پاسخ نمی دهند. دو بخش «بعضی از سوالات زبان فارسی و شمارشی ها» ، نیز به ترتیب بخش هایی هستند که کنکوری ها در نوبت اول به آنها پاسخ نمی دهند.جالب اینکه ترازهای برتر به طرز محسوسی بیشتر از بقیه بازه های ترازی به دو بخش «آرایه ها و شمارشی ها» در نوبت اول پاسخ نمی دهند.


عربی: همان طور که در جدول درس عربی قابل مشاهده است ، بخش درک مطلب با 56 درصد مهم ترین بخشی است که دانش آموزان در نوبت اول به سراغ این بخش نمی روند. بخش قواعد نیز با 25 درصد دومین بخشی است که کنکوری ها در نوبت اول به آنها پاسخ نمی دهند.هم چنین ترازهای برتر به طرز محسوسی بیشتر از بقیه بازه های ترازی به بخش درک مطلب در نوبت اول پاسخ نمی دهند و هر چه ترازها کاهش یافته ، گرایش دانش آموزان به کنارگذاشتن بخش قواعد در نوبت اول ، افزایش پیدا کرده است.


زبان: همان طور که در جدول درس زبان قابل مشاهده است ، بخش درک مطلب با 52 درصد مهم ترین بخشی است که دانش آموزان در نوبت اول به این بخش پاسخ نمی دهند. بخش گرامر نیز با 21 درصد دومین بخشی است که کنکوری ها در نوبت اول به سراغ این بخش نمی روند. ترازهای برتر به طرز محسوسی بیشتر از بقیه بازه های ترازی به بخش درک مطلب در نوبت اول پاسخ نمی دهند و هر چه ترازها کاهش یافته ، گرایش دانش آموزان به کنارگذاشتن بخش گرامرها در نوبت اول ، افزایش پیدا کرده است.