سؤال‌های پیشنهادی علی مرشد برای آزمون 24 خرداد - درس ریاضی

سؤال‌های پیشنهادی علی مرشد برای آزمون 24 خرداد - درس ریاضی قابل مشاهده در لینک بالا

سؤال‌های پیشنهادی علی مرشد برای آزمون 24 خرداد - درس ریاضی

سؤال‌های پیشنهادی علی مرشد برای آزمون 24 خرداد - درس ریاضی از کتاب آبی ریاضی 3 و ریاضی پایه

کتاب آبی ریاضی 3:

شماره سؤالدلیل پیشنهاد
65مساحت ناحیه محدود بین نمودار حاصل از ترکیب‌ دو تابع و یک خط
164وارون تابع رادیکالی و یافتن دامنه تابع وارون
198یافتن ضابطه زوج مرتبی تابع g-1of-1
261نمودار تابع کسینوسی
328معادله مثلثاتی
363رفع ابهام حد صفر صفرم
420حد در بی‌نهایت
553معادله خط مماس بر منحنی
596مشتق تابع مرکب
695یافتن بازه‌ای که تابع در آن صعودی اکید است.
717تعداد نقاط بحرانی تابع در بازه خاص
776کاربرد مشتق و بهینه‌سازی
899نوشتن معادله دایره به کمک خط مماس
914وضعیت دو دایره نسبت به هم
996قانون احتمال کل

کتاب آبی ریاضی پایه

شماره سؤال دلیل پیشنهاد
79تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه
170 دنباله هندسی
289 اتحاد مزدوج و یک جمله مشترک
353 گویاکردن مخرج‌ها
426 تشکیل معادله درجه دوم با S و P
478 نمودار سهمی
580 نامعادله قدرمطلقی
619 مختصات نقطه وسط پاره‌خط
759 دامنه تابع رادیکالی
830 تعیین دامنه تابع زیر رادیکال به کمک نمودار
920 جمع دو تابع زوج مرتبی
1085نسبت مثلثاتی زوایا
1240 معادله لگاریتمی
1232معادله لگاریتمی
1381پیوستگی
1497تشابه دو مثلث
1649کاربرد ترکیب در مسائل جایگشت
1933محاسبه انحراف معیار
1955ویژگی‌های ضریب تغییرات