جمع بندی زیست شناسی کنکور

جمع بندی زیست شناسی شامل اولین‌ها و‌ترین‌ها + جانداران کتاب درسی و ویژگی‌های آن‌ها + جداول جمع بندی مواد مختلف شامل آلی، معدنی و... - امیرحسین اسدی

جمع بندی زیست شناسی کنکور

دانش آموزان عزیز فارغ التحصیل تجربی

به پیوست فایل جمع بندی زیست شناسی شامل اولین ها و ترین ها + جانداران کتاب درسی و ویژگی های آن ها + جداول جمع بندی مواد مختلف شامل آلی، معدنی و... به پیوست ارسال گردیده است.

تهیه و تنظیم: امیرحسین اسدی