سوالات پیشنهادی علی مرشد برای درس ریاضی آزمون جامع دوم

سوالات پیشنهادی علی مرشد برای درس ریاضی آزمون جامع دوم مشاهده در لینک بالا...

سوالات پیشنهادی علی مرشد برای درس ریاضی آزمون جامع دوم

فارغ‌التحصیلان گرامی، سوال‌های زیر از کتاب آبی ریاضی عمومی 1 و 2 برای آزمون جامع دوم فارغ‌التحصیلان تجربی پیشنهاد می‌شود:

شماره سوال

دلیل انتخاب

57

سبک پرتکرار

134

توزیع دوجمله‌ای (سبک پرتکرار)

197

نمودار تابع درجه دوم

247

نامعادله قدرمطلقی

290

وارون تابع در بازه صعودی یا نزولی

332

یافتن کوچک‌ترین کران بالای دنباله

406

مجموع جملات دنباله هندسی

488

از سوالات پرتکرار کنکورهای سراسری چند سال اخیر

529

معادله مثلثاتی

614

مشتق تابع مثلثاتی

696

مشتق ضمنی و معادله خط قائم

766

سوال ترکیبی از تقعر و صعوی بودن تابع

841

مجانب افقی تابع

918

محاسبه فاصله نقطه از خط

967

نوشتن معادله دایره به کمک خطوط مماس بر آن

1034

نوشتن معادله هذلولی به کمک مجانب‌های آن

1073

محاسبه انتگرال نامعین

1150

انتگرال معین از نوع براکت


نویسنده: علی مرشد