واژه بیابید

این مطلب، برای تمرین واژه است که با توجه به کتاب فارسی 3 تنظیم شده است.

واژه بیابید

با توجه به جدول ، معنای واژگانی را که در ابیات، با رنگ قرمز مشخص‌شده، بیابید.

پاسخ خود را به‌صورت کامنت در همین صفحه قرار دهید.

                                                                                                            موفق باشید.