تعداد سؤال مشترک بین دو نظام جدید و قدیم در آزمون جامع اول

تعداد زیادی از سؤال‌ها مشترک بین دو نظام جدید و قدیم بوده است.

تعداد سؤال مشترک بین دو نظام جدید و قدیم در آزمون جامع اول

کنکوری های عزیز رشته تجربی

سلام

در اولین آزمون جامع تعداد سؤال مشترک دو نظام جدید و قدیم بدین صورت بوده است:

تعداد سؤال مشترک بین دو نظام جدید و قدیم در آزمون جامع اول