کامنت‌های منتخب درس عربی (16 خرداد)

مجموعه پرسش و پاسخ‌های شما دانش آموزان را در رابطه با درس عربی که اخیرا در صفحات مقاطع مطرح کرده اید، را گردآوری کرده ایم. مباحث کامنت‌ها نیز در ستون آخر مشخص شده است.

کامنت‌های منتخب درس عربی (16 خرداد)

مجموعه پرسش و پاسخ های شما دانش آموزان را در رابطه با درس عربی که اخیرا در صفحات مقاطع مطرح کرده اید، را گردآوری کرده ایم. مباحث کامنت ها نیز در ستون آخر مشخص شده است.

* برای جستجوی کلمه ی مورد نظر خود در این مطلب می توانید از گزینه ی Find in page یا کلید های میانبر Ctrl+F استفاده کنید.

کاربر سایتکامنتسوال ۳۸ مگه اشهر غیر منصرف نیس؟اعراب فرعی
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتاگر بر وزن اَفعَل باشه غیر منصرفهاعراب فرعی
سید علی شاهرخی، چهارم تجربی - خرم آباد - میانگین تراز 6580پاسخ کامنتغیر منصرفه، ولی مضاف واقع شده، اگه غیر منصرف مضاف واقع بشه، میتونه کسره بگیرهاعراب فرعی
مسعود زرین کلاه، چهارم تجربی - اقلید - میانگین تراز 6651پاسخ کامنتمضاف واقع شده.. پس کسره میگیرهاعراب فرعی
کاربر سایتکامنتسوال 38 رو توضیح مییدین ؟ اشهر مگه غیرمنصرف نیست؟ مگه نباید در حالت مجرور فتحه بگیره؟اعراب کلمات
کاربر سایتپاسخ کامنتمن استدلالم این بود که چون مضاف هست فتحه گرفته چون اگر اشتباه نکنم اسمای غیرمنصرف درحالت مضاف و ال دار میتونن کسره بگیرند.اعراب کلمات
کاربر سایتپاسخ کامنتمنم غیر منصرف گرفتماعراب کلمات
فرهاد کاکه رشی، چهارم تجربی - بوکان - میانگین تراز 7258پاسخ کامنتوقتی فتحه میگیره که بخواد تنوین کسره بگیره اما اینجا تنوین نمیگیره چون مضاف اسم بعدازخودشهاعراب کلمات
کاربر سایتپاسخ کامنتاشهر مضاف شده فکر میکنم اسمای غیرمنصرف در حالتی که مضاف و ال دار همون کسره رو میگیرن.اعراب کلمات
حسنا رستمی، چهارم تجربی - ایوان غرب - میانگین تراز 6343کامنتبچه‌ها سوال 40 میشه توضیح بدین ضمیر الهاء با ضمیر ه یکیه؟انواع ضمیر
کاربر سایتپاسخ کامنتسوال منم همینه!انواع ضمیر
کاربر سایتپاسخ کامنتبله فکر کنم...در عربی ه رو‌ها میخونن...انواع ضمیر
یوسف خورشیدی، دوازدهم ریاضی - خنجکامنتسوال ۳۲،(یخاف) رو نمیشه (میترسند)معنا کرد؟ترجمه
کاربر سایتپاسخ کامنتچون سوال شرطیه باید مضارع التزامی معنا بشهترجمه
کاربر سایتکامنتبچه‌های عزیز..میشه درباره تمییز اعداد توضیح بدید.مثلا الان عبارت((( 7 کیلو آهن)))) به عربی چی میشه و نقش و اعراب هر کلمه چطوره؟ خواهشا بگیدد.لطف میکنید!بسی ممنون!🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴تمییز
کاربر سایتپاسخ کامنتآهن تمییز میشه.وقتی در جمله 7کیلو به تنهایی بیاد بنظرتون جمله ابهام نداره؟!(7کیلو چی؟!)پس نیاز به رفع ابهام داریم که همون تمییز یعنی آهنه.تمییز
کاربر سایتکامنتانّ صدیقتی اذا تکلمتُ معها عن مشاکلی تهتم بها👉تو این جمله مع مفعول فیه؟مکان یا زمان؟#نگینمفعول فیه
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتاذامفعول فیه
فائزه کاربخش راوری، چهارم تجربی - کرمان - میانگین تراز 6509کامنتسلام مفعول له چیه؟مفعول له
محمدحسین ساریجلو، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 5959پاسخ کامنتمصدر منصوبی که دلیل انجام فعل رو نشون میدهمفعول له
فائزه کاربخش راوری، چهارم تجربی - کرمان - میانگین تراز 6509پاسخ کامنتمثلا این جمله مفعول له داره؟ نعبد الله شکرا علی نعماتهمفعول له
محمدحسین ساریجلو، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 5959پاسخ کامنتآره میگه خدا را عبادت میکنیم ....چرا؟ تا شاکر باشیم.نعبد فعل/فاعل نحن مستتر/الله مفعول به/شکرا مفعول له/علی حرف عامل جر/نعمات جار المجرور/ه م.الیهمفعول له
فائزه کاربخش راوری، چهارم تجربی - کرمان - میانگین تراز 6509کامنتسلام مفعول له چیه؟مفعول له
محمدحسین ساریجلو، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 5959پاسخ کامنتمصدر منصوبی که دلیل انجام فعل رو نشون میدهمفعول له
فائزه کاربخش راوری، چهارم تجربی - کرمان - میانگین تراز 6509پاسخ کامنتمثلا این جمله مفعول له داره؟ نعبد الله شکرا علی نعماتهمفعول له
محمدحسین ساریجلو، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 5959پاسخ کامنتآره میگه خدا را عبادت میکنیم ....چرا؟ تا شاکر باشیم.نعبد فعل/فاعل نحن مستتر/الله مفعول به/شکرا مفعول له/علی حرف عامل جر/نعمات جار المجرور/ه م.الیهمفعول له
حسنا رستمی، چهارم تجربی - ایوان غرب - میانگین تراز 6343کامنتبچه‌ها مفعول له چیه ؟منصوبات
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتسلام اگر منظور شما مفعول له هستش که میشه کلمه ای که مفعول برای اون اومدهمنصوبات
کاربر سایتپاسخ کامنتله؟ برایش ینی؟ اره خو 😶منصوبات
کاربر سایتپاسخ کامنتاسم منصوبیه که معنای به نشانه‌ی میده!مال انسانی هاست اون سوالو اون طور بایستی حل میکردید که حال مشتقه خوف جامدهمنصوبات
کاربر سایتکامنتانّ صدیقتی اذا تکلمتُ معها عن مشاکلی تهتم بها👉تو این جمله مع مفعول فیه؟مکان یا زمان؟#نگینمنصوبات
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتاذامنصوبات
محمدرضا نظری گیساوندانی، منحصرا زبان - بابلسر - میانگین تراز 6055کامنتسلامفی محافلَ علمیةٍ کثیرةٍعلمیه کثیره جفتش صفته برای محافل ؟یعنی یک کلمه میتونه چن تا صفت مفرد پشت بند هم داشته باشه؟موصوف صفت
کاربر سایتپاسخ کامنتبله مثل اینکه هرو دو صفت اند بله مشکلی ندارهدچندتا صفت بیادموصوف صفت
محمد عابدینى - دانشجوی رشته‌ی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتبلی میتونه چندین صفت داشته باشهموصوف صفت
محمدرضا نظری گیساوندانی، منحصرا زبان - بابلسر - میانگین تراز 6055کامنتسلامفی محافلَ علمیةٍ کثیرةٍعلمیه کثیره جفتش صفته برای محافل ؟یعنی یک کلمه میتونه چن تا صفت مفرد پشت بند هم داشته باشه؟موصوف و صفت
کاربر سایتپاسخ کامنتبله مثل اینکه هرو دو صفت اند بله مشکلی ندارهدچندتا صفت بیادموصوف و صفت
محمد عابدینى - دانشجوی رشته‌ی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتبلی میتونه چندین صفت داشته باشهموصوف و صفت
کاربر سایتکامنتالنون وقایه چه نونی هست؟نون وقایع
محمدرضا لیاقت، چهارم تجربی - تهرانپاسخ کامنتالان تعریف دقیقش یادم نیست واسه اتصال ضمیر ی به کلمه است مثلا در جعلنی،به اون نون میگن نون وقایهنون وقایع
کاربر سایتکامنتنون وقایه چه نونی هست سوال40عربینون وقایع
ارغوان بنی اسدی، چهارم تجربی - سمنان - میانگین تراز 6480پاسخ کامنتفکر کنم نونی که مابین فعل و ضمیر( ی) متکلم وحده میاد وقتی که ضمیر ی نقش مفعول داره.نون وقایع