برنامه و کتاب‌های درسی (سال 97) رشته «حسابداری» هنرستان

رشته «حسابداری» در گروه بازرگانی و امور اداری از زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه‌ای قرار دارد.

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 97) رشته «حسابداری» هنرستان

رشته «حسابداری» در گروه بازرگانی و امور اداری از زمینه خدمات شاخه فنی و حرفه‌ای قرار دارد.

جدول درس‌های هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته حسابداری را در زیر می‌بینید. با انتخاب هر درس می‌توانید فایل PDF کتاب درسی را از پایگاه کتاب‌های درسی دانلود کنید.


پایه دهمپایه یازدهمپایه دوازدهم
عمومیدین و زندگی 1
عربی، زبان قرآن 1
فارسی و نگارش 1
زبان خارجی 1
جغرافیای ایران
استان‌شناسی
تربیت بدنی 1
دین و زندگی 2
عربی، زبان قرآن 1
فارسی و نگارش 2
زبان خارجی 1 
تاریخ معاصر ایران
تربیت بدنی 2
انسان و محیط زیست
تفکر و سواد رسانه‌ای
دین و زندگی 3
عربی، زبان قرآن 3
فارسی و نگارش 3
هویت اجتماعی
تربیت بدنی 3 
سلامت و بهداشت
آمادگی دفاعی
مدیریت خانواده و سبک زندگی
شایستگی غیرفنیالزامات محیط کارکارگاه نوآوری و کارآفرینی
مدیریت تولید
اخلاق حرفه‌ای
شایستگی پایه فنیریاضی 1
فیزیک
ریاضی 2
شیمی

شایستگی فنیحسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی
حسابداری خرید و فروش
دانش فنی پایه
ارتباط مؤثر
حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری اموال و انبار
حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی
حسابداری تهیه و تنظیم صورت‌های مالی
دانش فنی تخصصی
همراه هنرجوهمراه هنرجو (دهم)همراه هنرجو (یازدهم)
همراه هنرجو (دوازدهم)


جدول مواد درسی سه ساله و ساعت‌های تدریس هفتگی رشته «حسابداری» را در فایل ضمیمه (پایین همین صفحه) ببینید.


برنامه و کتاب‌های درسی (سال 97) رشته «حسابداری» هنرستان