کنکور 98

بهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

آزمون هماهنگ جمع بندی به روش سه روز یک بار امروز یکشنبه (12 خرداد) در شهرهای مختلف برگزار شد

بهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

آزمون هماهنگ جمع بندی به روش سه روز یک بار امروز یکشنبه (12 خرداد) در نمایندگی های کانون در شهرهای مختلف برگزار شد . در ادامه تعدادی از این عکس ها را مشاهده خواهید کرد. 


عکس ها به روز می شوند ...بهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

سنندج
بهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

کرمانشاهبهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

کرجبهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

آملبهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

زابلبهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

بهبهانبهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

بهبهانبهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

بجنوردبهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

گرمساربهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

گتوندبهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

کلاله


بهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

شیروان


بهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

هشتگرد
بهترین آزمون هماهنگ جمع بندی(12 خرداد)در کدام شهرها برگزار شد؟

برگزاری آزمون در شهر لالی در دمای ۴۴ درجه