پرونده‌ی هنر: پیت موندریان

پیت موندریان، نقاش و نظریه‌پرداز پیشتاز در هنر مدرن است که سال 1872 متولد شد و در سال 1944 چشم از جهان فروبست.

پرونده‌ی هنر: پیت موندریان

پیت موندریان، نقاش و نظریه‌پرداز پیشتاز در هنر مدرن است که سال ۱۸۷۲ متولد شد و در سال ۱۹۴۴ چشم از جهان فروبست.

انتزاع‌های هندسی موندریان تأثیر عمیقی بر هنر و معماری مدرن گذاشت و دستاورد دوران‌ساز این هنرمند هلندی نیز در همین انتزاع‌هایی است که از طبیعت برگرفته است. خودش این سبک کار را این‌گونه توضیح می‌دهد: «... فروکاستن صور طبیعی به اجزای ثابت فرم و تبدیل رنگ طبیعی به رنگ اولیه.»

برای مثال، او از بازنمایی درخت آغاز می‌کند و آن را به بازی موزون خطوط راست و منحنی فرومی‌کاهد؛ انتزاع‌هایی موزون و متعادل که نوعی احساس آرامش و وقار را القا می‌کند.

از جمله‌ی آثار موندریان می‌تواند به این‌ها اشاره کرد: راست‌گوشه‌های رنگی در داخل بیضی (۱۹۱۵)، ترکیب‌بندی با رنگ (۱۹۱۷)، ترکیب‌بندی با قرمز و آبی (۱۹۳۶).

پرونده‌ی هنر: پیت موندریان

پرونده‌ی هنر: پیت موندریان