دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

دشوارترین سوالات درس «دانش فنی تخصصی» رشته تربیت بدنی دوازدهم هنرستان در آزمون 20 اردیبهشت 98

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

دشوارترین سوالات درس «دانش فنی تخصصی» رشته تربیت بدنی دوازدهم هنرستان 

آزمون 20 اردیبهشت


در این آزمون سوال‌های 32 و 33 کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی را داشتند. 


دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)


دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)


===================================

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)


دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)


دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)