کنکور 98

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

دشوارترین سوالات درس «نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان در آزمون 20 اردیبهشت 98

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

دشوارترین سوالات درس «نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان 

آزمون 20 اردیبهشت


در این آزمون سوال‌های 42 و 44 کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی را داشتند. 


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

به این سوال 8 درصد دانش‌آموزان پاسخ درست دادند.


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

در پروسه‌های صنعتی گاهی لازم می‌شود که با فشردن یک لحظه کوتاه روی شستی (START) موتور متصل به اینورتر روشن شود و اگر دست از روی شستی برداریم روشن بودن موتور تداوم داشته باشد و برای خاموش کردن (STOP) - با کنتاکت در حالت عادی بسته - خاموش شود. این امکان در اینورتر پیش بینی شده است و به سیستم 3Wire مشهور است. 

===============================================

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

به این سوال 8 درصد دانش‌آموزان پاسخ درست دادند. 


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)