دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

دشوارترین سوالات درس «دانش فنی تخصصی» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان در آزمون 20 اردیبهشت 98

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

دشوارترین سوالات درس «دانش فنی تخصصی» رشته الکتروتکنیک دوازدهم هنرستان 

آزمون 20 اردیبهشت


در این آزمون سوال‌های 32 و 37 کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی را داشتند. 

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

به این سوال 7 درصد دانش‌آموزان پاسخ درست دادند.

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

Enclosure classifies a motor as to its degree of protection from its environment andits method of cooling. Enclosure is shown as IP or ENCL on the nameplate

=================================================

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)


به این سوال 2 درصد دانش‌آموزان پاسخ درست دادند.


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

Power factor is an expression of the ratio of active power (W) to apparent power (VA) expressed as a percentage


دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)