کنکور 98

کامنت‌های منتخب عربی (9 خرداد)

مجموعه پرسش و پاسخ‌های شما دانش آموزان را در رابطه با درس عربی که در یک هفته‌ی گذشته، در صفحات مقاطع خودتان مطرح کرده اید، را گردآوری کرده ایم.

کامنت‌های منتخب عربی (9 خرداد)

مجموعه پرسش و پاسخ های شما دانش آموزان را در رابطه با درس عربی که در یک هفته ی گذشته، در صفحات مقاطع خودتان مطرح کرده اید، را گردآوری کرده ایم. در ضمن در صفحات مقاطع، از مباحث مختلف کامنت گذاشته اید که در این مطلب، مباحث را تفکیک شده قرار داده ایم.

* برای جستجوی کلمه ی مورد نظر خود در این مطلب می توانید از گزینه ی Find in page یا کلید های میانبر Ctrl+F استفاده کنید.


فارغ التحصیل تجربی
کاربر سایتکامنتسوال ۳۸ مگه اشهر غیر منصرف نیس؟اعراب فرعی
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتاگر بر وزن اَفعَل باشه غیر منصرفهاعراب فرعی
سید علی شاهرخی، چهارم تجربی - خرم آباد - میانگین تراز 6580پاسخ کامنتغیر منصرفه، ولی مضاف واقع شده، اگه غیر منصرف مضاف واقع بشه، میتونه کسره بگیرهاعراب فرعی
مسعود زرین کلاه، چهارم تجربی - اقلید - میانگین تراز 6651پاسخ کامنتمضاف واقع شده.. پس کسره میگیرهاعراب فرعی
کاربر سایتکامنتسوال 38 رو توضیح مییدین ؟ اشهر مگه غیرمنصرف نیست؟ مگه نباید در حالت مجرور فتحه بگیره؟اعراب کلمات
کاربر سایتپاسخ کامنتمن استدلالم این بود که چون مضاف هست فتحه گرفته چون اگر اشتباه نکنم اسمای غیرمنصرف درحالت مضاف و ال دار میتونن کسره بگیرند.اعراب کلمات
فرهاد کاکه رشی، چهارم تجربی - بوکان - میانگین تراز 7258پاسخ کامنتوقتی فتحه میگیره که بخواد تنوین کسره بگیره اما اینجا تنوین نمیگیره چون مضاف اسم بعدازخودشهاعراب کلمات
کاربر سایتپاسخ کامنتاشهر مضاف شده فکر میکنم اسمای غیرمنصرف در حالتی که مضاف و ال دار همون کسره رو میگیرن.اعراب کلمات
کاربر سایتکامنتاین جمله احمله (با کسره) چرا درسته اما با احمله (با فتحه ) غلطه ؟ قال لخادمه احمله الی البیتاعراب کلمات
کاربر سایتپاسخ کامنتامره خباعراب کلمات
محمدرضا لیاقت، چهارم تجربی - تهرانپاسخ کامنتبا کسره امره ولی با فتحه ماضیه که با توجه به جمله،امر درسته.اعراب کلمات
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتفعل امر از باب افعال هست که بر وزن اَفْعِل میاد!اعراب کلمات
حسنا رستمی، چهارم تجربی - ایوان غرب - میانگین تراز 6343کامنتبچه‌ها سوال 40 میشه توضیح بدین ضمیر الهاء با ضمیر ه یکیه؟انواع ضمیر
کاربر سایتپاسخ کامنتسوال منم همینه!انواع ضمیر
کاربر سایتپاسخ کامنتبله فکر کنم...در عربی ه رو‌ها میخونن...انواع ضمیر
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت4_ عیّن العبارة التی فیها الابهام: 1)سألت بعض التلمیذات مَن أرفع شأناً! 2) کان الشّهداء فی ذاکرتنا خیر النّاس! 3) إشترک فی هذه الحفلة ثلاثون طالباً! 4) ملأت قدحی من الماء!تمییز
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنتیک ؟تمییز
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتجواب سوال گزینه دوتمییز
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه2تمییز
کاربر سایتپاسخ کامنتدو #سپیده.ستمییز
حسنا رستمی، چهارم تجربی - ایوان غرب - میانگین تراز 6343پاسخ کامنت1تمییز
فاطمه غرباپور، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 6019پاسخ کامنتیک میشهتمییز
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنتدوتمییز
کاربر سایتپاسخ کامنتسه#محیاتمییز
غزل خدادوست، چهارم تجربی - اردبیلپاسخ کامنت1تمییز
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب4) در گزینه 2 خیر نیاز به رفع ابهام دارد و باید از تمییز استفاده کنیم،به طور مثال: کان الشّهداء خیر النّاس عملاً! پس گزینه 2 پاسخ است.تمییز
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت8_ عیّن المناسب للفراغ للتمییز" کان زمیلتی أحسن.....!: 1)مومناً 2)الایمانَ 3)مودّباً 4)خلقاًتمییز
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنت4 جوابهتمییز
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنت۴...تمییز
کاربر سایتپاسخ کامنت4تمییز
کاربر سایتپاسخ کامنت4تمییز
کاربر سایتپاسخ کامنت4تمییز
کاربر سایتپاسخ کامنت2.پردیستمییز
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه4..تمییز
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنتچهارتمییز
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب8) تمییز همیشه نکره،جامد و منصوب است. گزینه ای 1و3 مشتق هستند و گزینه 2 نیز معرفه است. پس گزینه 4 پاسخ است.تمییز
کاربر سایتکامنتشما از کجا میفهمید یه فعلی مثل "یتغذّی" متعدیه یا لازم؟ 😐 🙏 🚦🚦🚦لازم و متعدی
کاربر سایتپاسخ کامنتاز توی جمله ، اگ مفعول داشت متعدی ، نداشت لازم...@فاطیلازم و متعدی
کاربر سایتپاسخ کامنتتو جمله معلوم میشه اگه مفعول داشت میشه متعدیلازم و متعدی
کاربر سایتپاسخ کامنتاز ادامه‌ی جمله ! ساختار‌های پیدا کردن مفعول رو باید بلد باشیلازم و متعدی
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتبهترین راه همون ترجمه هست و همین طور اینکه یه سری باب‌ها معمولا متعدی هستند که باید اونا رو بدونین.لازم و متعدی
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتبهترین راه همون ترجمه هست و همین طور اینکه یه سری باب‌ها معمولا متعدی هستند که باید اونا رو بدونین!لازم و متعدی
حسنا رستمی، چهارم تجربی - ایوان غرب - میانگین تراز 6343کامنتبچه‌ها مفعول له چیه ؟منصوبات
کاربر سایتپاسخ کامنتله؟ برایش ینی؟ اره خو 😶منصوبات
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتسلام اگر منظور شما مفعول له هستش که میشه کلمه ای که مفعول برای اون اومدهمنصوبات
کاربر سایتپاسخ کامنتاسم منصوبیه که معنای به نشانه‌ی میده!مال انسانی هاست اون سوالو اون طور بایستی حل میکردید که حال مشتقه خوف جامدهمنصوبات
کاربر سایتکامنتمفعول مطلق رو چطوری از حال جدامیکنید؟😭😭منصوبات
فاطمه نصیری اوانکی، چهارم تجربی - کرج - میانگین تراز 6273پاسخ کامنتمفعول مطلق از ریشه فعله ولی حال نه....به علاوه حال در حقیقت حالت فاعل رو نشون میدهمنصوبات
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتخانم نصیری حال حالت هر عضوی از جمله رو میتونه نشون بده مثل فاعل مفعول .....چون جزو ارکان اصلی جمله نیستمنصوبات
کاربر سایتکامنتالنون وقایه چه نونی هست؟نون وقایع
محمدرضا لیاقت، چهارم تجربی - تهرانپاسخ کامنتالان تعریف دقیقش یادم نیست واسه اتصال ضمیر ی به کلمه است مثلا در جعلنی،به اون نون میگن نون وقایهنون وقایع
کاربر سایتکامنتانّ صدیقتی اذا تکلمتُ معها عن مشاکلی تهتم بها👉تو این جمله مع مفعول فیه؟مکان یا زمان؟#نگین
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتاذا
فائزه کاربخش راوری، چهارم تجربی - کرمان - میانگین تراز 6509کامنتسلام مفعول له چیه؟
محمدحسین ساریجلو، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 5959پاسخ کامنتمصدر منصوبی که دلیل انجام فعل رو نشون میده
فائزه کاربخش راوری، چهارم تجربی - کرمان - میانگین تراز 6509پاسخ کامنتمثلا این جمله مفعول له داره؟ نعبد الله شکرا علی نعماته
محمدحسین ساریجلو، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 5959پاسخ کامنتآره میگه خدا را عبادت میکنیم ....چرا؟ تا شاکر باشیم.نعبد فعل/فاعل نحن مستتر/الله مفعول به/شکرا مفعول له/علی حرف عامل جر/نعمات جار المجرور/ه م.الیه
کاربر سایتپاسخ کامنتیه نکته دیگه:اگر بعد از میک فعل مجهول باشه حتما تو میاد باهاش دقت کنید گفتم مجهول🎈
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت1_حینما یشکّ المخاطب فی "الانتصار" نقول: 1)إنتصر المجاهدون إنتصاراً لا ینسی! 2)ینتصر المقاتلون علی أعدائهم دائماً! 3)ینتصر جیوش الایمان إنتصاراً! 4)إنتصرنا فی ساحة القتال بعد محاولة کثیرة!
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنت۳..
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتپاسخ گزینه سه
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه3
کاربر سایتپاسخ کامنتسه ؟ #سپیده.س
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنتگزینه 3
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب1) در گزینه 1،بعد ازإنتصاراً جمله وصفیه آمده است و مفعول مطلق نوعی آمده است. در گزینه‌های 2و4 نیز اصلا از مفعول مطلق استفاده نشده است.پس گزینه 3 پاسخ است.
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت2_عیّن مفعول فیه منصوباً: 1)فی تلک اللّیلة نمت بذکری أیّام کان أبی معنا! 2)خلق الّیل و النّهار فی ستّة أیّام! 3)هل تحبّ أیّام الدّراسة! 4) کانت الآیة بمثابة إلهام قویّ له أثناء أبحاثه!
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتفکر میکنم سه شک دارم
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه..1
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنتیک؟
کاربر سایتپاسخ کامنت4
معصومه کتابی، چهارم تجربی - کرج - میانگین تراز 6198پاسخ کامنت4
کاربر سایتپاسخ کامنت4
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب2) أیّام در گزینه 1و2 مضاف الیه و در گزینه 3 مفعول به است.پس گزینه 4 پاسخ است.
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت3_عیّن العبارة التی تبیّن حالة المفعول: 1)قطع الرّجل مسافة ثمّ عاد معتذراً! 2)کنت أنظرإلی صورة والدی متعجّباً! 3)نحن نستمع إلی القرآن خاشعات! 4)شاهدتنی أمّی محزوناً!
کاربر سایتپاسخ کامنتچهار
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنتچهار
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتپاسخ گزینه چهار
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه4
کاربر سایتپاسخ کامنتچار #سپیده.س
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنتچهار..
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب3) در گزینه‌های 1و2و3 صاحب حال فاعل است. در گزینه 4 چون حال مذکر آمده است(محزوناً) پس صاحب حال نیز ضمیر بارز ی می‌باشد که در جمله مفعول به است.
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت5_ عیّن ما لیس فیه الحال: 1)ظنّ المشرکون أنّ نهایة الاسلام قد أصبحت قریبة! 2) ذهب الرسول الأکرم إلی أصحابه مادحاً الرّمیصاء! 3) من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً! 4)هل تنظرن إلی العبر متأمّلاتٍ!
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنت۱..
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه 1
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتیک جوابه
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنتیک
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب5) در گزینه 1،قریبة خبر أصبح و منصوب است. مادحاً،مظلوماً و متأمّلاتٍ در سایر گزینه‌ها حال هستند. پس گزینه 1 پاسخ است.
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت6_عیّن الصّحیح فی أسلوب الحال: 1)أرضعت الامّ طفلها جائعات! 2)تستمعین إلی القرآن خاشعین! 3)ساعدوا صدیقکم مظلومین! 4) تکلّمی مع النّاس صادقة!
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنت۴..
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتگزینه دو جوابه
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه ..4
کاربر سایتپاسخ کامنتفک کنم چار ..نمیدونم #سپیده.س
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنتچهار.
غزل خدادوست، چهارم تجربی - اردبیلپاسخ کامنتقطعا 4
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب6) بررسی گزینه ها: 1)صاحب حال"طفل":جائعاً است. 2) صاحب حال ضمیر بارز ی للمخاطبة:خاشعة است. 3)صاحب حال صدیق: مظلوماً است.پس گزینه 4 پاسخ است.
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت7_عیّن ما لیس فیه من المفاعیل: 1) کلمة شیء تدلّ علی الجماد أیضاً! 2)إنّ الالکترون یدور حول نواة المادّة! 3) کان الانسان فی الماضی لا یغوص فی أعماق البحار! 4)لمّا وصلت إلی المنزل سلّمت علی أمّی!
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتگزینه چهار
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنت3
کاربر سایتپاسخ کامنت1
کاربر سایتپاسخ کامنت-3
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه3...
کاربر سایتپاسخ کامنتسه #سپیده.س
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنت3
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب7) أیضاً(مفعول مطلق)،حول(مفعول فیه)،لمّا(مفعول فیه) هستند. پس گزینه3 پاسخ است.
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت9_وقتی خبر پیروزی مسلمانان را در جنگ شنیدم،خوشحال به سوی دوستانم بازگشتم!: 1)عندما سمعت نبأ إنتصار المسلمین فی الحرب رجعتُ إلی أصدقائی فرحاً 2)إذا سمعت خبر إنتصار المسلمین فی الحرب عدتُ إلی الاصدقاء فی فرحٍ! 3)رجعت إلی صدیقاتی فرحةً عندما سمعت خبر إنتصار المسلمین! 4) لمّا سمعت أنّ المسلمین ینتصرون فی الحرب رجعت إلی أصدقائی فرحاً!
کاربر سایتپاسخ کامنت1
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنت3
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنت1
کاربر سایتپاسخ کامنت1
کاربر سایتپاسخ کامنت-1
کاربر سایتپاسخ کامنت1.پردیس
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه...1
کاربر سایتپاسخ کامنتیک #سپیده.س
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنت1
غزل خدادوست، چهارم تجربی - اردبیلپاسخ کامنتمیدونم یک میشه ولی میشه بگید چرا سه غلطه
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب9) خبر پیروزی مسلمانان در جنگ:نبأ انتصار المسلمین فی الحرب(رد3و4)/ خوشحال:فرحاً،فرحةً(رد2). پس گزینه 1 پاسخ است.
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنت10_دوستم گمان کرده بود که من سخنش را نمی‌فهمم!:1) صدیقی قد ظنّ أنّی لم أفهم کلامه! 2)کانت صدیقتی قد ظنّت أنّی ما أفهم کلامه! 3) صدیقی قد یظنّ أنّنی لا أفهم کلامه! 4) کان صدیقی قد ظنّ أّنّی لا أفهم کلامه!
کاربر سایتپاسخ کامنت3
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنت4
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنت4
کاربر سایتپاسخ کامنت4
کاربر سایتپاسخ کامنت
کاربر سایتپاسخ کامنت-4
کاربر سایتپاسخ کامنت4.پردیس
کاربر سایتپاسخ کامنت2
علیرضا کامیاب رودسری، چهارم تجربی - رودسر - میانگین تراز 7176پاسخ کامنتگزینه4....
کاربر سایتپاسخ کامنت4
فاطمه علیزاده، چهارم تجربی - کاشمر - میانگین تراز 6134پاسخ کامنت4
غزل خدادوست، چهارم تجربی - اردبیلپاسخ کامنت444
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانپاسخ کامنتجواب10) گمان کرده بود: کان قد ظنّ(رد1و3)/در گزینه 2 صدیقتی به کار رفته است پس کلامها درست است. پس گزینه 4 پاسخ است.
کاربر سایتپاسخ کامنتمیشه جواب سوال منم بدین دکترمن اجل الحیاه الدنیا ترکیبش درسته؟ مگه حیاه مضاف نیست چرا ال گرفته؟
کاربر سایتپاسخ کامنتالانسان یعیش الان اکثر به کثیر بالنسبته الی الماضی اکثر چرا منصوب میشه؟ نقشش چیه؟
کاربر سایتکامنتسلام دوستان لم ینجح فی الامتحان الا من کان مجتهدا چرا مستثنی منه محذوفه ؟ مگه فاعل مستتر نبست ؟
محمدحسین کیان پور، چهارم تجربی - اهواز - میانگین تراز 5580پاسخ کامنتخب قبل از الا اگه بشه 2کلمه(کسی یاچیزی)اضافه کرد محذوف محسوب می‌شه مثلا اینجا (در امتحان (کسی)موفق نمی‌شود)
کاربر سایتپاسخ کامنتخب خودت داری میگی مستتر محذوفه دیگه
کاربر سایتکامنتاطعمت الام طفلتها مبتسمین چرا اینجا دوتا صاحب حال داریم ؟ الام و طفل ؟ اگر هم بگیم دوتا باید بگیم‌ها و طفل چون ضمیر‌ها به حال نزدیک تره میشه توضیح بدین بچه ها
کاربر سایتپاسخ کامنتفک کنم این بشه که وقتی به مبتسمین نگاه میکنیم مثنی است بنابراین دوتاصاحب حال داره بنابراین هم الام وهم طفله رو شامل میشه .ها نیست چونکه ضمیری که به الام بر میگرده و اگه فاعل حذف بود اونوقت میتونستیم به جاش‌ها رودرنظربگیریم
محمدحسین کیان پور، چهارم تجربی - اهواز - میانگین تراز 5580پاسخ کامنتبه ترجمه دقت کن👈مادر کودکش را درحالی که خندان بود غذا داد 👉خب الان ممکنه مادر خندان باشه یا کودک اگر مادر باشه صاحب میشه ام اگرهم کودک باشه طفل درباره(‌ها ) ربطی به نزدیکی نداره نقش‌ها اصلا مضاف الیه هستش صاحب حال می‌تونه این نقش‌ها رو داشته باشه فاعل مفعول نائب
کاربر سایتپاسخ کامنتالآن تو این جمله مگه ما حال داریم که صاحب حال داشته باشیم؟صاحب حال ما چه ام باشه چه طفله هر دو شون مونث هستن و مفرد ولی مبتسمین نه مونثه نه مفرد.😒😕
کاربر سایتپاسخ کامنتدوتا داریم چونکه توی گارکاه ترجمه هم نمونشو داریم حالت حال جوریه ک دوتارو میتونه حالتشو بگه واینکه طفلتها هاش ماله همون ام مرجعش ک طفل نیس میگه مادر به فرزندش
محمدرضا لیاقت، چهارم تجربی - تهرانپاسخ کامنتچون متبسمین مثنی است پس حالت هر دو رو نشون میده
کاربر سایتکامنتالکتاب صدیق مخلص یبعدک عن الضلال دوستای گلم لطفا بگین اینجا جمله‌ی وصفیه چرا محلا مرفوعه ؟ دلیل مرفوع بودنش چیه ؟
علیرضا نیک پور - دندانپزشکی - بابلپاسخ کامنتصفت تابع موصوف در اعراب است علامت موصوف (مخلص) رفع است بنابراین یبعد (صفت جمله) هم مرفوع خواهد بود . اما چرا محلا؟ چون فعل است و فعل همیشه در نقش‌ها محلی است
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنتعیّن الخطا فی اسلوب الحال: 1)هم یمشون فی الاسواق باحثینَ عن الأحذیة! 2)هنّ یمشین فی الاسواق و هنّ باحثاتٌ عن الأحذیة! 3)هم یمشون فی الاسواق یبحثون عن الأحذیة! 4)هنّ یمشین فی الاسواق تبحثن عن الأحذیة!
کاربر سایتپاسخ کامنت۴؟ولی تست سختیه😭
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنتگزینه چهار صیغه‌ی فعل مطابقت نداره
کاربر سایتپاسخ کامنت4؟اگه 4باشه اسونه😄
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتفکر میکنم4/دکترجان تست هاتون سطحش عالیه چالش بر انگیزه اکثرش
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنتعیّن المفعول المطلق: 1)لا نرید منکم شکراً! 2)امتلأت قلوب المومنین شکراً بعد الانتصار! 3)قلت لمعلّمی: شکراً علی إرشادک! 4)إنّ علی المخلوق شکراً من الخالق!
کاربر سایتپاسخ کامنت4
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنتگزینه سه.باید ب معنای ممنونم باشه
امیرمحمد هرآئینه، چهارم تجربی - اسلام‌شهرپاسخ کامنتفکر میکنم3
کاربر سایتپاسخ کامنت3
فاطمه غرباپور، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 6019پاسخ کامنت3 میشود!
یاسر خوشناموند - دانشجوی رشته‌ی پزشکی- دکتری دانشگاه علوم پزشکی ایرانکامنتعیّن ما فیه أکثر من المنصوبات: 1)حان وقت الامتحان فعلیک أن تهیّی نفسک له! 2)یجیب الله عبده عند الصّلاة إجابة جمیلة! 3)الآباء یتکلّمون مع افراد الأسرة عند الجاجة! 4)أرجو أن تکون ایامکم بعد هذا المملوءة بالنّجاح!
نگین سیدموسوی، چهارم تجربی - قزوین - میانگین تراز 7096پاسخ کامنتچهار؟
کاربر سایتپاسخ کامنت۴..۴ تا داره
فاطمه غرباپور، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 6019پاسخ کامنتفک کنم 4.یه شبهه برام پیش اومد،"نگین جان" منصوبات رو دقیقا کدوما در نظر میگیریم،مفعول هم جزوش میشه؟
کاربر سایتپاسخ کامنتگزینه‌ی دو «عبد و عند و اجابة
دوازدهم تجربی
کاربر سایتکامنتسلام من تو محل اعرابی مضاف الیه فقط تشخیص نمیدم یکی توضیح بدهاعراب کلمات
سینا کاملی گلردی، دهم تجربی - ساری - میانگین تراز 7054پاسخ کامنتمجرور هست و این که بعد از اسم یه اسم دیگه بیاد میشه مضاف الیهاعراب کلمات
سینا کاملی گلردی، دهم تجربی - ساری - میانگین تراز 7054پاسخ کامنتمجرور هست و این که بعد از اسم یه اسم دیگه بیاد میشه مضاف الیه.اعراب کلمات
کاربر سایتکامنتبچه‌ها یکی معنی کنه..و غراب وحید بین طیور و حیوانات لذی یقوم بدفن موتاه.و له حمحاکم و لکل جریمه عقوبتها خاصه.ترجمه
کاربر سایتپاسخ کامنتو تنها کلاغ در میان پرندگان و حیوانات،مردگان خود را( کلاغ‌های مرده) دفن میکندو دادگاه دارد و برای هر کار خطایی جریمه‌ی خاصی داردترجمه
حسین عزتی، دوازدهم تجربی - دره شهر - میانگین تراز 6373پاسخ کامنتبد نوشتی ولی کلا معنیش همچین چیزی میشه که کلاغ بین حیوانات تنها حیوانی است که مرده اش رو دفن میکند(قبر)و آنها قوانین و احکامی دارن و برای هر جریمه(فک کنم کار بد)سرزنش و مجازات خاصی دارنترجمه
حسین عزتی، دوازدهم تجربی - دره شهر - میانگین تراز 6373پاسخ کامنتبین پرندگان***ترجمه
علیرضا بداغی، دوازدهم تجربی - خرمشهر - میانگین تراز 6345پاسخ کامنتو بین پرندگان و حیوانات تنها کلاغ‌ها به دفن مردگانشان میپردازند.و آنها دادگاه دارن و برای هر گناهشان جریمه خاصی استترجمه
کاربر سایتکامنتسلام بچه ها🔍🔍 ....عبارت لن یُفَهِّمُ معنیش چی میشه؟👉 میشه هرگز فهمانیده نخواهد شد یا هرگز نخواهد فهماند❓طبق نظر دبیر خودم میشه هرگز فهمانیده نخواهد شد(چون به باب تفعیل رفته)طبق نظر دبیر معتبری میشه هرگز نخواهد فهماند(چون مجهول نیست) به نظر شما چی میشه؟(مربوط به درس یک صفحه13)#باجلانیترجمه
حانیه مختاری، دوازدهم تجربی - همدان - میانگین تراز 7645پاسخ کامنتهرگز نخواهد فهماندترجمه
سینا کاملی گلردی، دهم تجربی - ساری - میانگین تراز 7054کامنتدوستان مگه نائب فاعل مرفوع نیست؟ پس چرا در جمله‌ها الذین به عنوان نائب فاعل منصوب هست؟
کاربر سایتپاسخ کامنتچون الذین مبنی هست وحرکه‌ی آخرش تغییر نمیکنه . کلمات معرب تغییر حرکه میدن
دوازدهم ریاضی
یوسف خورشیدی، دوازدهم ریاضی - خنجکامنتسوال ۳۲،(یخاف) رو نمیشه (میترسند)معنا کرد؟ترجمه
کاربر سایتپاسخ کامنتچون سوال شرطیه باید مضارع التزامی معنا بشهترجمه
پوریا قربانی، دوازدهم ریاضی - نیشابور - میانگین تراز 7044کامنتسلام، دوستان نعت در عربی به چه معناست؟ترجمه
کاربر سایتپاسخ کامنتحذفه از کتاب اما صفت و جمله‌های وصفیه رو نعت میگیریمترجمه
کاربر سایتپاسخ کامنتصفتترجمه
پرنیان عزیزیان، دوازدهم ریاضی - کرج - میانگین تراز 7825پاسخ کامنتدرواقع همون صفته البته توجه داشته باشید که جمله وصفیه و همچنین اسم نکره ای که با الّذی یا اسم‌های موصول دیگه توصیف شده باشه هم نعت محسوب میشهترجمه
کاربر سایتکامنتمیشه لطفا درباره‌ی اینکه چطور تعداد حرف‌های اضافه رو در یک فعل بفهمیم توضیح بدین؟ مثلا یفعل یه حرف اضافه داره؟
محمدباقر سلطانی، دوازدهم ریاضی - شیراز - میانگین تراز 8098پاسخ کامنتبرای تشخیص حروف زائد فعل باید به فعل سوم شخص مفرد مذکر در زمان گذشته توجه کنید. به جز حروف اصلی که متناظر با ف ع ل هستند هر حرف دیگه ای زائد محسوب میشن. افعال سبک وزن حرف زائد ندارند . باب‌های سنگین وزن افعال تفعیل مفاعله (فعال) هر کدوم یک حرف تفعل انفعال افتعال تفاعل دو حرف و استفعال سه حرف زائد دارند.
محمدباقر سلطانی، دوازدهم ریاضی - شیراز - میانگین تراز 8098پاسخ کامنتتوصیه میکنم با هر کدوم از فعل‌های سنگین وزن در زمان‌های ماضی مضارع امر ، مصدر و حالت مجهولشون اشنا بشید و به حرکت گذاری اونها دقت کنید . نمونش به صورت جدول در انواع کتاب تست‌ها هست . این فعل یفعل بسته به حرکت گذاریش میتونه یُفعِلُ یا یَفعَلُ یا یُفعَلُ باشه که اولی سبک وزن و بدون حرف اضافه و دومی سنگین وزن از باب افعال و دارای یک حرف اضافست و فعل سوم مجهوله و می‌تونه سبک وزن مجهول یا سنگین وزن مجهول از باب افعال باشه.
پرنیان عزیزیان، دوازدهم ریاضی - کرج - میانگین تراز 7825پاسخ کامنتالبته جناب سلطانی فکر کنم فعل اول و دوم جابه جا شدن.ممنون از توضیح کامل و جامعتون :)
فارغ التحصیل انسانی
محمدرضا نظری گیساوندانی، منحصرا زبان - بابلسر - میانگین تراز 6055کامنتسلامفی محافلَ علمیةٍ کثیرةٍعلمیه کثیره جفتش صفته برای محافل ؟یعنی یک کلمه میتونه چن تا صفت مفرد پشت بند هم داشته باشه؟
کاربر سایتپاسخ کامنتبله مثل اینکه هرو دو صفت اند بله مشکلی ندارهدچندتا صفت بیاد
محمد عابدینى - دانشجوی رشته‌ی حقوق دانشگاه تهرانپاسخ کامنتبلی میتونه چندین صفت داشته باشه
چهارم دبستان
کاربر سایتکامنتنون وقایه چه نونی هست سوال40عربینون وقایع
ارغوان بنی اسدی، چهارم تجربی - سمنان - میانگین تراز 6480پاسخ کامنتفکر کنم نونی که مابین فعل و ضمیر( ی) متکلم وحده میاد وقتی که ضمیر ی نقش مفعول داره.نون وقایع
کاربر سایتکامنتالکتاب صدیق مخلص یبعدک عن الضلال نسترن جان و دوستای گلم لطفا بگین اینجا جمله‌ی وصفیه چرا محلا مرفوعه ؟ دلیل مرفوع بودنش چیه ؟
فاطمه نظرپور، چهارم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6375پاسخ کامنتالکتاب *مبتدا و مرفوع* صدیق*خبر و مرفوع* مخلص*صفت مفرد برای صدیق و مرفوع* یبعدک* بعد ازاسم نکره‌ی صدیق اومده و صفت دوم اونه و چون صفت‌ها در اعراب تابع موصوف خودشون هستن و صدیق مرفوعه پس این جمله هم مرفوعه اما اعراب جملات محلیه پس محلا مرفوع میشه* عن الضلال* جار و مجرور*
کاربر سایتکامنتنسترن جان این جمله چرا قدم (روی م ساکنه ) ؟ ایها الانسان قدم لنفسک
فاطمه نظرپور، چهارم تجربی - نطنز - میانگین تراز 6375پاسخ کامنتچون فعل امر از باب تفعیل هستش و فعل امر مجزومه یعنی آخرش ساکن داره (قَدَّمَ ، یُقَدِّمُ ، تَقدیم) واسه اینکه از یُقَدِّمُ فعل امر بسازی یُ اولشو حذف کن آخرشم مجزوم کن میشه قَدِّم معنیشم فکر کنم میشه ای انسان نفست را مقدم بشمار. مدیر بثبت جون من مرسی
دهم تجربی
کاربر سایتکامنتسلام خوبین بچه‌ها در جمله‌ی زیر اسم فاعل و مفول و مبالغه میشه پیدا کنید .کلوا و اشربوا ولاتسرخواانه لا یحب المسرفین
مهتاب رسائیان، دهم تجربی - همدان - میانگین تراز 6636پاسخ کامنتمسرفین اسم فاعله
کاربر سایتکامنتسلام میشه بگید این جمله اسن فاعل و اسم مفعول یا اسم مبالغه لکتب بساتیت العلما منون میشم زود بگین