تصاویر کشور در حال غرق شدن « تووالو‎ »

کشور کوچک «تووالو‎» در اقیانوس آرام جنوبی که مرتفع‌ترین نقطه آن تنها 5 متر بالاتر از سطح آب دریاست، به دلیل تغییرات اقلیمی در معرض خطر رفتن به زیر آب قرار دارد.

تصاویر کشور در حال غرق شدن « تووالو‎ »

کشور کوچک «تووالو‎» در اقیانوس آرام جنوبی که مرتفع‌ترین نقطه آن تنها ۵ متر بالاتر از سطح آب دریاست، به دلیل تغییرات اقلیمی در معرض خطر رفتن به زیر آب قرار دارد.

تصاویر کشور در حال غرق شدن « تووالو‎ »

تصاویر کشور در حال غرق شدن « تووالو‎ »

تصاویر کشور در حال غرق شدن « تووالو‎ »

tuvalu-

تصاویر کشور در حال غرق شدن « تووالو‎ »

تصاویر کشور در حال غرق شدن « تووالو‎ »

تصاویر کشور در حال غرق شدن « تووالو‎ »

تصاویر کشور در حال غرق شدن « تووالو‎ »


منبع :