ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (2)

مجموعه تست دامدار لغت و املا مخصوص دوران جمع بندی از کل مباحث فارسی 1 و 2 و 3

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (2)

مجموعه تست دامدار پنج سوالی قسمت دوم

ویژه دوران جمع‌بندی

محدوده: کل مباحث فارسی 1 و 2 و3

مبحث: لغت و املا

تهیه شده توسط: کیمیا طهماسبی- رتبه 7 کنکور سراسری 97

تست شماره یک:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (2)

تست شماره دو:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (2)

تست شماره سه:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (2)

تست شماره چهار:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (2)

تست شماره پنج:

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (2)