ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا

مجموعه تست دامدار مخصوص دوران جمع بندی از کل مباحث فارسی 1 و 2 و3

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا

مجموعه تست دامدار پنج سوالی

ویژه دوران جمع‌بندی

محدوده: کل مباحث فارسی 1 و 2 و3

مبحث: لغت و املا

تست شماره یک:

تست شماره دو:

تست شماره سه:

تست شماره چهار:

تست شماره پنج:

 این مجموعه تست را در قصسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید.