فواید کارنامه با تراز مشترک بین دانش آموزان و فارغ التحصیلان

همان طور که می‌دانید در در 5 آزمون جمع بندی در طول سال تحصیلی و 5 آزمون جمع بندی پایان سال (جمعا 10 آزمون) ، کارنامه آزمون با تراز مشترک بین دانش آموزان و فارغ التحصیلان ، داده شده است.

فواید کارنامه با تراز مشترک بین دانش آموزان و فارغ التحصیلان

همان طور که می دانید در در 5 آزمون جمع بندی در طول سال تحصیلی و 5 آزمون جمع بندی پایان سال (جمعا 10 آزمون) ، کارنامه آزمون با تراز مشترک بین دانش آموزان و فارغ التحصیلان ، داده شده است. از آزمون 27 اردیبهشت تا پایان سال نیز این روال ادامه دارد و کارنامه با تراز مشترک به دانش آموزان و فارغ التحصیلان داده می شود و آن ها می توانند نتایج خود را با یکدیگر مقایسه کنند. این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که در کنکور سراسری نیز ، دانش آموزان و فارغ التحصیلان با یکدیگر سنجیده و رتبه بندی می شوند. با توجه به اهمیت این موضوع ، در آزمون 27 اردیبهشت از دانش آموزان و فارغ التحصیلان کنکوری سوال زیر پرسیده شده تا بدانیم از نظر آنان مهم ترین فایده کارنامه با تراز مشترک کدام است.

مهم ترين فايده ي كارنامه با تراز مشترك چيست؟

در جدول زیر پاسخ دانش آموزان و فارغ التحصیلان ترازهای مختلف به این سوال را مشاهده می کنید:

فواید کارنامه با تراز مشترک بین دانش آموزان و فارغ التحصیلان

همان طور که در جدول قابل مشاهده است ، مهم ترین فایده کارنامه با تراز مشترک برای هر دو گروه دانش آموز و فارغ التحصیل ، امکان مقایسه تراز آنان با گروه مقابل می باشد.هم چنین دلایل: «آشنا شدن با فضای کنکور» و «مقایسه مبحث های مشترک با گروه مقابل» در رده های بعدی از نظر فایده ، قرار دارند.البته فارغ التحصیلان با توجه به تجربه حداقل یک ساله در کنکور ، درصد بیشتری به گزینه اول یعنی «مقایسه تراز با گروه مقابل» رای داده اند و دانش آموزان نیز به نسبت فارغ التحصیلان، درصد بیشتری به گزینه ی «آشنا شدن به فضای کنکور» پاسخ داده اند.

در بازه های ترازی مختلف نیز ، از نظر ترازهای برتر ، «امکان مقایسه تراز با گروه مقابل» درجه اهمیتی بیشتری دارد و هر چه ترازها کمتر می شود از درصد گزینه فوق کاسته و به درصد گزینه «آشناشدن با فضای کنکور» اضافه می گردد.

از نظر شما مهم ترین فایده کارنامه با تراز مشترک چیست؟

درس 3و4 از فلسفه‌ی3 دوازدهم انساني
دوازدهم انساني     دبیر : وحید دهقان