رتبه6تجربی: دانش آموزان یازدهمی از تابستان شروع کنید!

صدرا بهروزیه به پیشنهاد روش مطالعه خود به دانش آموزان یازدهمی پرداخته و استفاده از تابستان را امری مهم میداند

رتبه6تجربی: دانش آموزان یازدهمی از تابستان شروع کنید!

صدرا بهروزیـــه

رتبه6 منطقه1 - دانشجوی پزشکـی تهران

« دانش آموزان یازدهمی از تابستان شروع کنید! »

تابستان بازه زمانی مهم  و درعین حال، چالشی است؛ از این رو که استفاده از تابستان بسیار مفید خواهد بود و از سوی دیگر اگر تابستان از دست برود، کمی جبران نتیجه دشوار خواهد شد!

پس از همین امروز برای تابستان برنامه ریزی کنید!

یازدهمی ها (دانش آموزانی که از مهرماه دوازدهمی خواهند شد):

با توجه به نزدیکتر شدن به کنکور، بهتر است این دانش آموزان تست‌های دروس عمومی پایه کنکور (دهم و یازدهم) را در تابستان از کتاب زرد عمومی تمرین، بررسی و نشاندار کنند. این کار کمک می کند که سلیقه و نحوه‌ی طرح سوال طراحان کنکور برای دانش آموزان مشخص شود و بتوانند نحوه‌ی مطالعه‌ و جمعبندی خود را در سال آخر به نحو احسن سازمان دهی کنند.

توصیه می‌شود دانش آموزان در کنار این تمرین، دروس عمومی دوازدهم را نیز در برنامه‌ی خود قرار دهند و آنها را در کنار دروس عمومی پایه مطالعه کنند. در مورد دروس اختصاصی هم، بهتر است علاوه بر مرور دروس پایه، دروس دوازدهم نیز پس از اولویت بندی مطالعه شوند. همچنان، زیست‌شناسی دوازدهم یکی از ضروریات مطالعه در تابستان است. 

بهتر است مطالعه‌‌ی آن به صورت ترکیبی با دهم و یازدهم صورت گیرد تا بیشترین تاثیر را در فهم مطلب داشته باشد. برای حفظ پیوستگی در تسلط، تمرین تستی روزانه‌ی ریاضی نیز توصیه می شود. یازدهمی ها با توجه به حجم درس خود، میتوانند فیزیک و شیمی را نیز در برنامه‌ی خود قرار دهند. برای این دو درس، مطالعه‌ی چندباره‌ی کتاب درسی در اولویت اول قرار میگیرد، و سپس نوبت به درسنامه‌ی کتاب کمک‌درسی می رسد.

برای استفاده از خدمات پشتیبانی ویژه صدرا بهروزیـه و یا سایر رتبه های برتر:
 عدد 6 را به  5000116463  ارسال نمایید و یا با شماره تلفن 02186121706 تماس حاصل نمایید.

مطالب مرتبط