جمع بندی " آمار "

انش آموزان یازدهمی! با سلام فایلی که در پیوست مشاهده می‌کنید پاسخ تشریحی تست‌های جمع بندی از مبحث آماراست که در تاریخ 31 اردیبهشت به سایت ارسال شد. تعداد پاسخ سوالات:35

جمع بندی " آمار "

دانش آموزان یازدهمی!

با سلام 

فایلی که در پیوست مشاهده می کنید 

پاسخ تشریحی تست های جمع بندی از مبحث آماراست که در تاریخ 31 اردیبهشت به سایت ارسال شد.

تعداد پاسخ سوالات:35


لینک سوالات:

سوالات مرتبط با پاسخ تشریحی