4 نشانه اولیه پارکینسون

آیادرطول خواب بسیارحرکت می‌کنیدیاحس بویایی خودراازدست داده‌اید؟بینش جدیددرمورد بیماری پارکینسون نشان می‌دهدکه این مواردممکن است نشانه‌های تغییرات مغزی ودر نتیجه افزایش خطرابتلابه پارکیینسون باشند

4 نشانه اولیه پارکینسون
منبع :