دبستان زیربنای آموزش فرزندان

ساختار آموزش به‌گونه‌ای است که یادگیری در دوره‌ی دبستان، سنگ بنای یادگیری مطالب در سال‌های بعدی است.

دبستان زیربنای آموزش فرزندان

 ساختار آموزش به‌گونه‌ای است که یادگیری در دوره‌ی دبستان، سنگ بنای یادگیری مطالب در سال‌های بعدی است. وقتی پایه و اساس درسی دانش‌آموزان به‌خوبی و محکم در جایگاه خود قرار گیرد، آموزش‌های بعدی نیز مؤثر و کارامد خواهد بود.

باید همواره مطمئن شویم که دانش‌آموز در این دوره‌ی حساس، یادگیری دقیقی از مطالب داشته است. اینکه آموزش با چه روشی صورت گیرد، موضوع جداگانه‌‌ای است؛ اما مفاهیم باید به‌درستی منتقل شود و ما در جایگاه پدر و مادر، باید از این موضوع مطمئن شویم.