با نظم ذهنی به آرامش برسید

باید نظم ذهنی داشته باشید تا به آرامش برسید. آرامش نقطه‌ی مقابل آشفتگی است و فقط در این صورت است که می‌توانید برای کنکور آمادگی بهتری داشته باشید.

با نظم ذهنی به آرامش برسید

باید نظم ذهنی داشته باشید تا به آرامش برسید. آرامش نقطه‌ی مقابل آشفتگی است و فقط در این صورت است که می‌توانید برای کنکور آمادگی بهتری داشته باشید. هر آرامشی قطعا نیازمند برنامه است. برای داشتن برنامه هم باید به‌خوبی اندیشید. حال که دوران جمع‌بندی را پیشِ رو داریم توصیه‌ی ما به شما دنبال کردنِ برنامه‌ی راهبردی کانون است.

شما قبلا برای هر مبحثی که می‌خواندید از کتاب‌های آبی تست‌های طبقه‌بندی شده حل می‌کردید. اما در دوران جمع‌بندی باید تست جامع حل کنید و کتاب‌های زرد بهترین منبع برای این کار است. با حل تست جامع درحقیقت شما به جای تکیه بر احساستان، نتیجه‌ی آزمون کتاب زرد را مبنای ارزیابی قرار می‌دهید و بعد از حل هر مجموعه تست، مباحثی را که نتوانستید در حد انتظارتان به سوالاتش پاسخ دهید نقطه‌ی ضعفتان به حساب می‌آورید و برای رفع آن اقدام می‌کنید.