سوال‌های پیشنهادی ریاضی برای فارغ‌التحصیلان تجربی - علی مرشد

سوال‌های پیشنهادی ریاضی برای فارغ‌التحصیلان تجربی - علی مرشد مشاهده در لینک بالا...

سوال‌های پیشنهادی ریاضی برای فارغ‌التحصیلان تجربی - علی مرشد

فارغ‌التحصیلان گرامی سوال‌های پیشنهادی علی مرشد طراح و ویراستار آزمون کانون را در بخش پایین که از کتاب آبی ریاضی عمومی 1 و 2 انتخاب شده است را می‌توانید مشاهده کنید:

دلیل انتخاب

شماره سوال

توزیع دوجمله‌ای

133

نامعادله قدرمطلقی

243

وارون تابع در یک بازه خاص

291

تشخیص نوع دنباله به کمک جمله عمومی آن

342

مجموع جملات دنباله هندسی

207

معادله لگاریتمی

475

محاسبه مجموع جواب‌های یک معادله مثلثاتی

521

مشتق تابع مرکب

620

نوشتن معادله مماس بر یک تابع

693

سوال پرتکرار از یکنوایی و تقعر

765

یافتن یک سری پارامترها در ضابطه تابع به کمک نمودار آن

881

خط مماس بر دایره

951

نوشتن معادله هذلولی به کمک مجانب‌های آن

1034

محاسبه انتگرال نامعین

1085

محاسبه سطح زیر نمودار به کمک انتگرال

1184