سؤال‌های پیشنهادی آزمون جامع اول - درس ریاضی

سؤال‌های پیشنهادی آزمون جامع اول - درس ریاضی قابل مشاهده در لینک بالا:

سؤال‌های پیشنهادی آزمون جامع اول - درس ریاضی

سؤال‌های پیشنهادی علی مرشد برای آزمون جامع اول - از کتاب آبی ریاضی 3 و ریاضیات پایه دهم و یازدهم تجربی

کتاب ریاضیات پایه دهم و یازدهم تجربی

شماره سؤالدلیل انتخاب
120یافتن جملات دنباله هندسی
287اتحاد مزدوج
426تشکیل معادله درجه دوم به کمک S و P
485انتقال نمودار سهمی
500تعداد ریشه‌های معادله گویا
633یافتن فاصله نقطه از خط
778رسم نمودار تابع قدرمطلق
830انتقال تابع و یافتن دامنه تابع رادیکالی
1056اتحاد مثلثاتی
1084نسبت‌های مثلثاتی زوایا
1239معادله لگاریتمی
1396شرط پیوستگی
1516نسبت مساحت‌ها در دو مثلث متشابه
1671جایگشت و ترکیب
1820احتمال
1932محاسبه انحراف معیار پس از اضافه شدن داده جدید

کتاب آبی ریاضیات دوازدهم تجربی

شماره سؤال دلیل انتخاب
61 حل معادله حاصل از ترکیب دو تابع
166یافتن ضابطه وارون یک تابع در بازه‌ای خاص
263نمودار تابع سینوسی
323حل معادله به کمک اتحاد مثلثاتی
435محاسبه حد در حالت صفر صفرم
450حد در بی‌نهایت
597کاربرد قاعده زنجیره‌ای در مشتق توابع جبری
636آهنگ متوسط و لحظه‌ای تغییر
745محاسبه ماکزیمم و مینیمم مطلق
779بهینه‌سازی
865یافتن شعاع دایره به کمک 3 نقطه مشخص روی دایر
934وضعیت نقطه نسبت به دایره