کنکور 98

محتوای آزمون هدیه 24 خرداد (رایگان) - متوسطه اول

محتوای آزمون 24 خرداد - متوسطه اول-هفتم -هشتم- نهم

محتوای آزمون هدیه 24 خرداد (رایگان) - متوسطه اول

آزمون هدیه برای کانونی‌ها

امسال یک آزمون فوقالعاده به صورت هدیه  برای دانش آموزان در همه ی گروه ها در نظر گرفتهایم .برای این آزمون ها بایدثبت نام کنید البته آزمون به صورت هدیه است و مبلغی پرداخت نخواهید کرد. روش ثبت نام از طریقسایت کانون و صفحه ی شخصی شما یا مراجعه به نمایندگی های کانون در شهر شما امکان پذیر است.

24خرداد : گروهای متوسطه 1 ( هفتم ، هشتم و نهم ) و دبستانی ها

این تاریخ بهدلیل پایان امتحانات این گروه ها و ارزیابی یادگیری و آمادگی بیشتر درآزمون تیزهوشان نهم و ششم (یک هفته قبل از آن)


ویژگی آزمون هدیه


اصلی ترین ویژگی آزمون هدیه، جمع‌بندی کل کتاب درسی است که پوششکامل دارد.در طول سال تحصیلیپیشروی تدریجی داریم.در این آزمون نیم سالاول و دوم به طور جامع مورد پرسش قرار می‌گیرد.  

هدف از آزمون هدیه

جمع بندی کل سال تحصیلی گذشته


ورود و تعیین سطح بهآزمون‌های تابستان 


زمان آزمون: 100 دقیقه


بودجه بندی و توضیحات تکمیلی را در فایل زیر ببینید.