راه درست کدام است؟

انتخاب راهکار درست از شروط اولیه‌ی موفقیت در پروژه‌ها است. اکنون که برای دوران جمع‌بندی برنامه‌ریزی می‌کنیم شاید بر سر دو راهیِ روش‌های مطالعه قرار بگیرید.

راه درست کدام است؟

انتخاب راهکار درست از شروط اولیه‌ی موفقیت در پروژه‌ها است. اکنون که برای دوران جمع‌بندی برنامه‌ریزی می‌کنیم شاید بر سر دو راهیِ روش‌های مطالعه قرار بگیرید:

  • 1. روش بقچه‌ای: در روش بقچه‌ای دانش‌آموز هر کتاب را به صورت مجزا از اول تا آخر مطالعه می‌کند. یعنی برای هر کتاب یک‌بار زمان اختصاص داده و کل کتاب را می‌خواند و این روال را تا آخرِ دوره و اتمام کتاب‌ها انجام می‌دهد! این روش دو ایراد اساسی دارد:

  • فراموشی تدریجی درس‌ها تا انتهای دوره

  • عدم شناسایی نواقص یادگیری به منظور رفع آن‌ها

2. روش سه روز یک‌بار: این روش بر پایه‌ی بازیابی استوار است. بازه‌ی زمانی سه روز بوده و این توالی تکرار می‌شود. دانش‌آموز هر سه روز را به شش نیم روز تقسیم می‌کند. در نیم روز اول یک مجموعه سوال کنکور سال‌های قبل را با شرایط شبیه‌سازی شده آزمون می‌دهد و پس از بررسی و تحلیل سوالات در 5 نیم روز باقی مانده یک درس عمومی و یک درس اختصاصی را براساس وضعیت و میزان یادگیری خود مرور می‌کند.

از فواید این روش:

  • آشنایی با سوالات کنکور چند سال اخیر

  • مدیریت زمان

  • توجه به تمام دروس و امکان مرور چندین باره‌ی هر درس

  • شناخت واقعی از نقاط چالشی، تمرکز روی آن‌ها و امکان گرفتن بازخورد از میزان یادگیری و تسلط در هر بازه‌ی سه روزه

اکنون بر سرِ این دو راهی کدام روش را منطقی و کارآمد دانسته و انتخاب می‌کنید؟