چند راهکار برای موفقیت در دوران جمع‌بندی

دوران یک‌ماهه‌ی جمع‌بندی برای موفقیت در کنکور نقش کلیدی دارد و باید با راهکارهایی هوشمندانه از این دوران استفاده‌ی بهینه کرد و وضعیت خود را ارتقا بخشید.

چند راهکار برای موفقیت در دوران جمع‌بندی

دوران یک‌ماهه‌ی جمع‌بندی برای موفقیت در کنکور نقش کلیدی دارد و باید با راهکارهایی هوشمندانه از این دوران استفاده‌ی بهینه کرد و وضعیت خود را ارتقا بخشید. برای این کار به نکات زیر توجه کنید:

۱. مطالعه‌ی دقیق کتاب درسی در ایام امتحانات به‌ویژه امتحانات نهایی؛

۲. نشان‌دارکردن قسمت‌هایی که در امتحانات نهایی از آن‌ها سؤال طرح شده است؛

۳. خلاصه‌نویسی هنگام مطالعه برای امتحانات نهایی؛

۴. تست‌زنی بعد از امتحانات و نشان‌دارکردن تست‌ها؛

۵. طبقه‌بندی مباحث بر اساس نتایج آزمون‌های دوران طلایی و پروژه‌ی هفتم؛

۶. مشخص‌کردن قسمت‌های چالشی در امتحان هر درس؛

۷. طبقه‌بندی مباحث بر اساس بودجه‌بندی؛

۸. رعایت نکات اجرایی برای هر دو گروه درس‌های عمومی و اختصاصی؛

۹. به‌کارگیری تکنیک سه‌روزیک‌بار به‌عنوان بهترین روش جمع‌بندی؛

۱۰ افزایش ساعات مطالعه.