چرا در پروژه‌های پایانی، دروس عمومی اهمیت دارند؟

دروس عمومی اغلب، نسبت به دروس اختصاصی زود بازده‌تر هستند. این دروس را می‌توان در مدت‌زمان کوتاه‌تری مرور کرد و به تسلط نسبی رسید.

چرا در پروژه‌های پایانی، دروس عمومی اهمیت دارند؟

دروس عمومی اغلب، نسبت به دروس اختصاصی زود بازده‌تر هستند. این دروس را می‌توان در مدت‌زمان کوتاه‌تری مرور کرد و به تسلط نسبی رسید. 

به عنوان مثال در درسی مانند دین‌وزندگی، با مطالعه‌ی کافی، حتی در ماه‌های پایانی، دست‌یابی به درصد ۵۰ چندان سخت و دشوار نیست و یا مبحث آرایه‌های ادبی را می‌توان با مرور تعداد کافی تست، در بازه‌ی یک ماهه جمع‌بندی کرد. از این رو، ماهیت دروس عمومی که موجب زودبازده بودن آن‌ها نسبت به دروس اختصاصی می‌شود،  اهمیت مرور آن‌ها را در ماه‌های پایانی بیشتر می‌کند.