رتبه‌های برترکدام مباحث را در نوبت اول ، پاسخ نمی‌دهند؟

هردانش آموزی برای برای اجرای درست استراتژی بازگشت برنامه مخصوص به خود را دارد در این مطلب برخی از روش‌های رتبه‌های برتر را خواهیم دید.

رتبه‌های برترکدام مباحث را در نوبت اول ، پاسخ نمی‌دهند؟

هردانش آموزی برای برای اجرای درست استراتژی بازگشت برنامه مخصوص به خود را دارد در این مطلب برخی از روش‌های رتبه‌های برتر را خواهیم دید.


مهمترین چالش در استراتژی بازگشت مربوط به قدرت تشخیص و تصمیم گیری های شماست یعنی باید به یک سوال مهم قبل از آزمون پاسخ دهید و یک تصمیم مهم بگیرید که زمان ذخیره شده را صرف کدام درس ها کنید هر دانش آموزی متناسب با نیاز خودبرنامه ریزی میکند شما نیز باید استراتژی بازگشت خود را داشته باشید در ادامه مطلب نظر تعدادی از دانش آموزان که در نوبت اول تعدادی سوال را کنار می گذارند را مشاهده می کنید.


این مطلب در حال تکمیل شدن است و تا ساعات آینده در مورد تمامی درس ها تکمیل خواهد شد...


ادبیات:

ردیف

نام

مقطع

میانگین تراز

نام مباحث

1

مصطفی زارع بیدکی

دوازدهم انسانی

6369

قرابت معنایی

2

سید علیرضا حسین زاده

دوازدهم تجربی

5800

زبان فارسی بخش ترکیبات وصفی و اضافی

3

امیر حسین حمیدی

دوازدهم تجربی

6200

سوالات شمارشی لغات و زبان فارسی

4

علی نعمت خواه

چهارم تجربی

7300

سوالات واژه و تک واژ و بعضی از سوالات قرابت و معنایی

5

کوثر احمدی

دوازدهم تجربی

6576

سوالات لغت و زبان فارسی

6

ژاله آراسته

چهارم تجربی

6793

سوالات آرایه

7

آیلین باقری جدی

چهارم تجربی

6900

تست های شمارشی لغات و املا و تست های زمان بر واژه و تکواژ

8

فاطمه صادقی خاص

دوازدهم تجربی

6691

زبان فارسی مبحث تکواژ و بعضی از سوالات آرایه

9

علی بی نیاز

چهارم تجربی

6950

سوالات زبان فارسی

10

یاسمن جنابی قدیم

دوازدهم تجربی

6400

سوالات شمارشی آرایه های ادبی  ، سوالات املا در شعر

11

امیر حسین معصومی

دوازدهم تجربی

6370

سوالات زبان فارسی و شمارشی

12

هادی قویدل

دوازدهم تجربی

6100

قرابت معنایی ، واژه ،بعضی از سوالات زبان فارسی

13

شادی صباغان

چهارم تجربی

6715

سوالات آرایه و شمارشی تکواژ و واژه

14

صبا آذر پور

چهارم تجربی

6534

سوالات شمارشی و سوالات قرابت

 

شیمی:

ردیف

نام

مقطع

میانگین تراز

نام مباحث

1

سید علیرضا حسین زاده

دوازدهم تجربی

5800

سوالات محاسباتی

2

امیر حسین حمیدی

دوازدهم تجربی

6200

سوالات ساختار لوئیس و سوالات محاسباتی سخت

3

علی نعمت خواه

چهارم تجربی

7300

مسائل استوکیومتری

4

کوثر احمدی

دوازدهم تجربی

6576

سوالات محاسباتی

5

ژاله آراسته

چهارم تجربی

6793

سوالات های محاسباتی

6

آیلین باقری جدی

چهارم تجربی

6900

تست های محاسباتی ، تست های شمارشی در ساختار مواد

7

فاطمه صادقی خاص

دوازدهم تجربی

6691

سوالات شمارشی ، سوالات محاسباتی با طرح جدید

8

علی بی نیاز

چهارم تجربی

6950

مسائل اسید و باز و سینتیک واکنش های شیمیایی

9

امیر حسین معصومی

دوازدهم تجربی

6370

شمارشی ها

10

هادی قویدل

دوازدهم تجربی

6100

همه بجز مسائل اسید و  باز و بعضی از مسائل محلول ها

11

صبا آذر پور

چهارم تجربی

6534

سوالات محاسباتی

 

عربی:

ردیف

نام

مقطع

میانگین تراز

نام مباحث

1

یاسین حسین زاده

چهارم تجربی

6900

درک مطلب

2

کوثر احمدی

دوازدهم تجربی

6576

سوالات تحلیل صرفی و تعریب

3

ژاله آراسته

چهارمتجربی

6793

سوالات شکّل و اعراب گذاری مربوط به درک متن ، سوالات اعلال

4

آیلین باقری جدی

چهارم تجربی

6900

ترجه و تعریب و درک مطلب و تست های زمان بر

5

فاطمه صادقی خاص

دوازدهم تجربی

6691

سوالات تشکیل و بعضی وقت ها سوالات تحلیل صرفی

6

علی بی نیاز

چهارم تجربی

6950

معتلات

7

امیر حسین معصومی

دوازدهم تجربی

6370

درک مطلب

8

هادی قویدل

دوازدهم تجربی

6100

تحلیل صرفی درک مطلب

9

صبا آذر پور

چهارم تجربی

6534

سوالات مفهومی درک مطلب و سوالاتی که روی چند گزینه شک دارم

10

شادی صباغان

جهارم تجربی

6715

چهار تست مربوط به درک مطلب

11

یاسمن جنابی

دوازدهم تجربی

6400

سوالات تحلیل صرفی ، تشکیل و تعریب


فیزیک:

ردیف

نام

مقطع

میانگین تراز

نام مباحث

1

ژاله آراسته

چهارم تجربی

6793

سوالات الکتریسیته جاری و ساکن و مسائل وقت گیر دینامیک وحرکت

2

آیلین باقری جدی

چهارم تجربی

6900

تست های زمان بر تعادل آب و یخ و الکتریسیته ساکن و جاری

3

فاطمه صادقی خاص

دوازدهم تجربی

6691

تیپ های خاصی از مسائل ترمودینامیک و مبحث فشار

4

علی بی نیاز

چهارمتجربی

6950

دینامیک ، حرکت ، کار و انرژی

5

حسین حمیدی

دوازدهم تجربی

6200

سوالاتی که ایده جدیدی دارند

6

هادی قویدل

دوازدهم تجربی

6100

سوالات دینامیک و کار و انرژی

7

پایار پور شایان

چهارم ریاضی

7061

دینامیک و مغناطیس و تعادل آب و یخ

8

شادی صباغان

جهارم تجربی

6715

سوالات حرکت و دینامیک یا الکتریسیته ساکن

9

یاسمن جنابی

دوازدهم تجربی

6400

سوالات موج و نوسان ، حرکت و دینامیک


زیست:

ردیف

نام

مقطع

میانگین تراز

نام مباحث

1

ژاله آراسته

چهارم تجربی

6793

سوالات محاسباتی دودمانه و ژنتیک و سوالات گیاهی

2

آیلین باقری جدی

چهارم تجربی

6900

تست های محاسباتی ژنتیک وتست های شمارشی

3

فاطمه صادقی خاص

دوازدهم تجربی

6691

سوالات شمارشی و سوالاتی که شکل جدیدی دارند

4

علی بی نیاز

چهارم تجربی

6950

سوالات ژنتیک

5

حسین حمیدی

دوازدهم تجربی

6200

سوالات شمارشی

6

هادی قویدل

دوازدهم تجربی

6100

تست های مبحث گیاهی

7

شادی صباغان

جهارم تجربی

6715

سوالات محاسباتی دودمانه و ژنتیک

8

یاسمن جنابی

دوازدهم تجربی

6400

سوالات شمارشی ومباحث چرخه های گیاهی و قارچ ها

9

علی نعمت خواه

چهارم تجربی

7300

بعضی از سوالات ژنتیک

10

باقر پور پاشا

دوازدهم تجربی

6030

سوالات ژنتیک و شمارشی

11

کوثر احمدی

دوازدهم تجربی

6576

سوالات چند موردی


ریاضی:

ردیف

نام

مقطع

میانگین تراز

نام مباحث

1

ژاله آراسته

چهارمتجربی

6793

سوالات هندسه پایه و مقاطع مخروطی

2

آیلین باقری جدی

چهارم تجربی

6900

تست های هندسه پایه و نامعادلات و آمار زمان بر

3

فاطمه صادقی خاص

دوازدهم تجربی

6691

مقاطع مخروطی و سوالات پیچیده قدر مطلق و جز صحیح

4

علی بی نیاز

چهارم تجربی

6950

هندسه پایه و مقاطع مخروطی

5

حسین حمیدی

دوازدهم تجربی

6200

سوالات ابتکاری و وقت گیر

6

هادی قویدل

دوازدهم تجربی

6100

سوالات هندسه پایه و مقاطع مخروطی

7

شادی صباغان

چهارم تجربی

6715

سوالات هندسه پایه

8

یاسمن جنابی

دوازدهم تجربی

6400

سوالات مقاطع مخروطی و هندسه پایه و کاربرد مشتق

9

یاسین حسین زاده

چهارم تجربی

6900

سوالات هندسه پایه

10

آرین غلامی راد

دوازدهم ریاضی

7650

سوالات کاربرد مشتق و روابط طولی در هندسه و سوالات مبحث باقیمانده در کسسته


علی اسدی
ارسال شده توسط : علی اسدی