جزوه ریاضی دهم (شمارش بدون شمردن)-ویژه امتحان نهایی

جزوه ریاضی دهم (شمارش بدون شمردن) در این جزوه فصل اخر ریاضی دهم مبحث شمارش بدون شمردن تدریس می‌شود.

جزوه ریاضی دهم (شمارش بدون شمردن)-ویژه امتحان نهایی

جزوه ریاضی دهم  (شمارش بدون شمردن)

در این جزوه فصل اخر ریاضی دهم مبحث شمارش بدون شمردن تدریس می شود.

این درسنامه مطابق سرفصل های کتاب درسی تقسیم بندی شده است.جزوه نکته محور است .

مطالب این درسنامه متناسب با سرفصل آزمون 20 اردیبهشت است.

جزوه ریاضی دهم (شمارش بدون شمردن)-ویژه امتحان نهایی