کنکور 98

سؤال‌های پیشنهادی رتبه 8 کنکور برای زیست آزمون 27 اردیبهشت

سؤال‌های پیشنهادی امیررضا پاشاپور یگانه رتبه 8 کنکور برای آزمون 27 اردیبهشت- درس زیست‌شناسی - مشاهده در لینک بالا

سؤال‌های پیشنهادی رتبه 8 کنکور برای زیست آزمون 27 اردیبهشت

امیررضا پاشاپور یگانه تمرین سوال‌های زیر را از کتاب آبی زیست‌شناسی دوازدهم پیش از آزمون 27 اردیبهشت پیشنهاد داده است:

شماره سوالدلیل پیشنهاد
877مرور دو فرایند مهم گلیکولیز و چرخه کربس
945مرور نکته مهم وقوع تخمیر لاکتیکی تنها در یاخته‌های ماهیچه‌ای و وقوع گلیکولیز در همه یاخته‌های زنده
969مرور انواع شیوه‌های بازسازی NAD+ نظیر تنفس هوازی و تخمیر
1063مرور ویژگی‌های 2 نوع زنجیره انتقال الکترون غشای تیلاکوئید
1102مرور چرخه کالوین و توجه به وقوع تنها این چرخه در اکثر گیاهان
1186شباهت‌ها و تفاوت‌های دو شیوه فتوسنتز C4 و CAM
1297مرور مهم‌ترین نکات رناهای ناقل همسانه‌سازی
1352مرور ویژگی‌های انواع آنزیم‌های به‌کار رفته از زیست فناوری
1461بروز انواع رفتارهای یادگیری در جانوران
1495مرور مهم‌ترین ویژگی‌های پرندگان از نظر نظام چفت‌گیری، نوع سیستم تهویه و . . .