میزان حضور دانش آموزان برتر در آزمون‌های جمع بندی پارسال

جمعه‌ی این هفته ، 27 اردیبهشت ماه ، اولین آزمون دوران جمع بندی ، برای دانش آموزان کنکوری آغاز می‌شود. این آزمون شامل کلیه‌ی مباحث دروس نیم سال دوم دوازدهم خواهد بود.

میزان حضور دانش آموزان برتر در آزمون‌های جمع بندی پارسال

جمعه ی این هفته ، 27 اردیبهشت ماه ، اولین آزمون دوران جمع بندی ، برای دانش آموزان کنکوری آغاز می شود. این آزمون شامل کلیه ی مباحث دروس نیم سال دوم سال دوازدهم خواهد بود. هم چنین 4 آزمون جمع بندی دیگر که شامل تمامی مباحث می باشد در تاریخ های 17 ، 24 و 31 خرداد و 7 تیر و مشابه با کنکور سراسری برگزار خواهد شد. (امسال یک آزمون جمع بندی اضافی به صورت هدیه برای دانش آموزان داریم) با توجه به اهمیت حضور دانش آموزان در 5 آزمون ذکر شده ، بر آن شدیم تا وضعیت حضور دانش آموزان ترازهای مختلف در آزمون های جمع بندی پارسال را به شما نشان دهیم. جدول زیر شامل نمودار درصد حضور دانش آموزان در 4 بازه ترازی مختلف در آزمون های دوران جمع بندی می باشد.

میزان حضور دانش آموزان برتر در آزمون‌های جمع بندی پارسال

همان گونه که در جدول مشاهده می کنید ، در آزمون های جمع بندی نیز حضور دانش آموزان برتر به مراتب بیشتر از ترازهای متوسط می باشد. جالب اینکه این اختلاف درصد حضور دانش آموزان برتر با دانش آموزان متوسط ، در آزمون های دوران جمع بندی به مراتب بیشتر از آزمون های طول سال تحصیلی می باشد. در آزمون هایی که در طول سال تحصیلی برگزار می شود به طور معمول ترازهای برتر در حدود 10 تا 15 درصد ، حضور بهتری از ترازهای متوسط دارند. در حالی که در آزمون های جمع بندی این اختلاف به بیش از 30 درصد نیز رسیده است. با توجه به مشابهت قابل توجه آزمون های جمع بندی کانون با کنکور سراسری ، همین حضور  بهتر ، به دانش آموزان برتر کمک می کند تا بتوانند آمادگی بیشتری جهت کنکور سراسری کسب نموده و نتیجه بهتری به دست آورند.

توصیه ما به دانش آموزان ، مخصوصا ترازهای متوسط این است که در هر 5 آزمون باقی مانده حضور داشته و به هیچ عنوان از برنامه دوران جمع بندی کانون جدا نشوند.