کنکور 98

سؤال‌های که پیشنهاد می‌شود حتماً قبل از 27 اردیبهشت تمرین کنید

سؤال‌های درس شیمی که پیشنهاد می‌شود حتماً قبل از 27 اردیبهشت تمرین کنید - پیشنهاد کننده امیرعلی برخورداریون - قابل مشاهده در لینک بالا

سؤال‌های که پیشنهاد می‌شود حتماً قبل از 27 اردیبهشت تمرین کنید

امیرعلی برخورداریون (طراح آزمون‌های کانون)، تمرین سؤال‌های زیر را از کتاب آبی دوازدهم تجربی پیش‌ از آزمون 27 اردیبشهت پیشنهاد کرده است

:

شماره سوالدلیل انتخاب سوال
862بررسی نکات مربوط به اجزای سازنده خاک رس
893آشنایی با ویژگی‌های مواد مولکولی و کووالانسی و مثال از هر یک از آن‌ها
902بررسی ساختار و خواص گرافن
934تشخیص نوع قطبیت، گشتاور دو قطبی و رفتار در حضور میدان الکتریکی در مولکول‌های مختلف
959رسم ساختار لوویس و بررسی شکل فضایی و قطبیت گونه‌ها براساس ساختار لوویس 
980مرور مفاهیم شبکه یونی (یون‌ها، پیوند یونی و عدد کوئوردیناسیون)
993کشف ارتباط بین آنتالپی فروپاشی شبکه‌های یونی و شعاع و بار یون‌های سازنده
1023نوشتن معادله واکنش مربوط به آنتالپی فروپاشی شبکه یونی و مقایسه مقدار دلتای فروپاشی بین ترکیب‌های مختلف
1056بررسی نکات کتاب درسی درباره کاربردهای فلز تیتانیم
1130تشخیص گرماده/ گرماگیر بودن واکنش و استفاده از رابطة بین دلتاH و Ea و Eaپریم
1203حل مسائل مربوط به مقدار آلاینده خروجی از خودروها در حضور یا غیاب مبدل کاتالیستی
1204ویژگی‌های عمومی کاتالیزگرها و نکات مربوط به مبدل کاتالیستی خودرو
1233مسائل مرتبط به مفهوم ثابت تعادل (تغییر غلظت گونه‌ها متناسب با ضرایب استوکیومتری آن‌ها)
1248اصل لوشاتلیه و عوامل مؤثر درجابه‌جایی تعادل
1309اصل لوشاتلیه و عوامل مؤثر در جابه‌جایی تعادل
1349آشنایی با شرایط بهینه واکنش تولید آمونیاک (فرایند هابر)
1390فراگیری مطالب مهم مرتبط با ساختار پارازیلن و واکنش تولید ترفتالیک اسید
1394فراگیری نکات مهم مرتبط با اتیلن گلیکول
1398مرور مکانیسم سنتز PET (پلی‌اتیلن ترفتالات)
1409بررسی مراحل بازیافت پلی‌اتیلن ترفتالات


موفق باشید.