منتخب سوالات فیزیک اتمی به انتخاب رتبه 19 کنکور ( قسمت اول)

منتخب سوالات فیزیک اتمی به انتخاب رتبه 19 کنکور امیرحسین فراهانی

منتخب سوالات فیزیک اتمی به انتخاب رتبه 19 کنکور ( قسمت اول)

منتخب تست های فیزیک فصل فیزیک اتمی قسمت اول

به قلم امیرحسین فراهانی رتبه 19 منطقه دو کنکور 97