امتحانات، فصل تعریف موفقیت برای شماست

قرار گرفتن در موقعیت زمانی آزمون‌های تشریحی پایان سال تحصیلی می‌تواند تصویری از موفقیتی را که در ابتدای سال برای خودمان ترسیم کرده بودیم، به خوبی ظاهر کند.

امتحانات، فصل تعریف موفقیت برای شماست

قرار گرفتن در موقعیت زمانی آزمون‌های تشریحی پایان سال تحصیلی می‌تواند تصویری از موفقیتی را که در ابتدای سال برای خودمان ترسیم کرده بودیم، به خوبی ظاهر کند. طرح‌هایی که بر این بوم زده‌اید را به خاطر دارید؟ هدف‌گذاری ابتدای سال شما مبتنی بر پیشرفت بود. شما معدلی بالاتر از معدل سال گذشته برای سال جاری می‌خواستید. این روشِ هدف‌گذاری  دانش‌آموزان پیشتاز است.

نیم‌سال اول را در چالش آشنایی با درس‌های جدید و کسب شناخت از روش‌های مطالعه و آزمون دادن پشت سر گذاشتید. امتحانات نیم‌سال اول محک بزرگی بر کیفیت یادگیری آموخته‌های چهارماه‌ِ ابتدایی سال بود. با اندوخته‌ای از تجربه و شناخت به نیم‌سال دوم پا گذاشتید. از دوران طلایی نوروز که فرصت کم‌نظیر مرور و تسلط بود عبور کردید و درس ها را در ماه‌های آخر سال تحصیلی به پایان بردید. البته این مرور چند خطی، نگاه ویژه‌ای به وقایع زمانی داشت. تقویم یادگیری شما در این چند ماه پر از لحظه‌های شادی و ناراحتی بوده است. شادی نتایج و نمره‌های مطلوب و ناراحتی از نتایجی که هم اندازه‌ی آرزوهای بزرگ شما نبود.

برای موفقیت در امتحانات پیشِ‌رو به همه‌ی تجارب گرانبهای سال پر ماجرای پشت سر گذاشته شده نیاز داریم. حتما به فهرست لحظات خوب سال قبل نگاه دقیقی داشته‌باشید. رویای دست یافتن به معدل بالاتر، هنوز در دسترس  است. با هر عملکردی در آزمون‌های نیم‌سال گذشته، فرصت خلق نمرات کامل در این امتحانات فراهم است.

دوره‌ی زمانی آماده‌سازی برای هر امتحان، فرصت استفاده از اتفاقات مثبت گذشته است تا زیر‌بنای نمره‌ی هدف‌گذاری شده را بسازید و آن‌چه که برای تکمیل آن لازم دارید برطرف کردن نقاط ضعفی است که تحلیل‌های هشت ماه گذاشته، اکنون آن‌ها را به روشنی در اختیار شما گذاشته است. مشابه‌سازی فضای آزمون‌ها، چه در بخش حل سوالات هم‌سطح و مشابه و چه در بخش مشابه‌سازی شرایط زمانی و مکانی آزمون، می‌تواند آخرین بخش آماده‌سازی موفق شما برای امتحانات باشد.

امتحانات شما دقیقا آخرین عنصر فرایند موفقیت است. ارتباط معنادار اجزایِ قبلی، کلید شکل دادن موفق به جز آخر است و بالعکس. اگر این امتحانات با موفقیت پشت سر گذاشته‌شود، تعریف موفقیت‌آمیزی از سال، ارائه خواهید کرد.