مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل3)

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم( مبحث فصل3)

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل3)

مجموعه تست دامدار

علوم فنون ادبی دوازدهم

فصل سوم

تهیه شده توسط:کیمیا طهماسبی-رتبه 7 کنکور سراسری 97

تست شماره یک:

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل3)


تست شماره دو:

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل3)


تست شماره سه:

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل3)


تست شماره چهار:

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل3)


 تست شماره پنج:

مجموعه تست دامدار علوم فنون ادبی دوازدهم(فصل3)


ادامه سوالات را در قسمت فایل‌های ضمیمه دانلود کنید.