دفتر برنامه‌ریزی در امتحانات

یکی از تاثیرات نوشتن دفتر برنامه‌ریزی مدیریت میزان مطالعه و حفظ تعادل مطالعاتی است.

دفتر برنامه‌ریزی در امتحانات

یکی از تاثیرات نوشتن دفتر برنامه‌ریزی مدیریت میزان مطالعه و حفظ تعادل مطالعاتی است. این دو آیتم کمی و کیفی جزو مواردی هستند که نقش آن‌ها در ایام امتحانات غیرقابل اغماض است. لذا به صراحت می‌توان گفت نه تنها ضرورت نوشتن دفتر برنامه‌ریزی در روزهای امتحان کم نمی‌شود بلکه به مراتب بیشتر نیز خواهد شد.

در زیر به نکات مهمی که در مطالعه و برنامه‌ریزی روزانه‌ی امتحانات باید مدنظر داشته باشید و تکمیل دفتر برنامه‌ریزی هم در این زمینه نقش دارد اشاره شده است:

  • حفظ ساعات مطالعه‌ی روزانه و عدم کاهش آن

  • رعایت تنوع مطالعاتی روزانه

  • توجه به مطالعه‌ی تستی

  • مدیریت ساعت خواب (کنترل ساعت خواب به دلیل تعطیلی مدرسه اهمیت ویژه‌ای دارد)

  • انطباق عملکرد روزانه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده