تابستان و نگاه به گذشته

برنامه‌ی راهبردی تابستان شامل دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

تابستان و نگاه به گذشته

برنامه‌ی راهبردی تابستان شامل دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

در قسمت نگاه به گذشته، شما بایستی دروس سال گذشته را مرور و جمع بندی کنید که این مساله دو فایده‌ی اساسی دارد:

  • عدم فراموشی آموخته‌ها: شما برای مطالب سال گذشته نزدیک به نه ماه زحمت کشیده و تلاش کرده‌اید. نباید اندوخته‌های خود را به‌راحتی از دست بدهید. چون این مباحث می‌تواند پیش‌نیاز مباحث سال آینده نیز باشند.

  • تکمیل یادگیری‌های ناقص: برخی از مباحث هستند که در طول سال  در آن‌ها به تسلط کافی نرسیده‌اید. برای شناسایی این مباحث نتیجه‌ی امتحانات پایان سال و آزمون 20 اردیبهشت به شما کمک خواهد کرد. تکمیل این یادگیری باعث افزایش عمق یادگیری شما خواهد شد.

  • برنامه راهبردی آزمون ها - تابستان 98