برای آزمون 27 اردیبهشت ماه واژه تمرین کنید

این مطلب حاوی هجده بیت است که در هریک از آن‌ها یک واژه رنگی شده است. معنای این واژگان در جدولی در پایین مطلب آمده است و دانش‌آموز می‌تواند به این صورت واژگان را تمرین نماید.

برای آزمون 27 اردیبهشت ماه واژه تمرین کنید

در ابیات زیر، معنای واژگان رنگ‌شده را با توجه به جدولی که در پایین آمده انتخاب کنید.

برای آزمون 27 اردیبهشت ماه واژه تمرین کنید

می‌توانید در پایین همین صفحه کامنت بگذارید.