فیلم آموزشی اختلاف پتانسیل دو سر مولد فیزیک یازدهم

بررسی اختلاف پتانسیل دو سر مولد در حالات مختلف با توضیحات عالی و مفهومی.دیدن فیلم توصیه می‌شود.

فیلم آموزشی اختلاف پتانسیل دو سر مولد   فیزیک یازدهم